Per avarijà Kurðënuose þuvo dviratininkas
Parayta admin Liepos 17 2009 10:14:21
Per automobiliø sukeltà avarijà Ðiauliø rajone þuvo dviratininkas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Per automobiliø sukeltà avarijà Ðiauliø rajone þuvo dviratininkas.

Kaip praneða Policijos departamentas, nelaimë ávyko ketvirtadiená apie 17.15 val. Kurðënuose, Ventos g., automobilis "Opel Vectra", vairuojamas devyniolikmeèio, atsitrenkë á tà paèia kryptimi priekyje vaþiavusá bei staiga stabdþiusá E. U. (g. 1958 m.) vairuojamà automobilá "Renault Espace". Pastarasis nuo smûgio atsitrenkë á priekyje dviraèiu vaþiavusá nenustatytos tapatybës 55-60 metø vyriðká. Dviratininkas þuvo vietoje.

Eismo ávykio metu taip pat nukentëjo "Renault" 59-eriø metø keleivis. Jis gydomas ambulatoriðkai.
  ELTA