„Tour de France“ lenktyniø dviratininkai buvo apðaudyti
Parayta admin Liepos 18 2009 22:44:49
Prestiþiniø Prancûzijoje vykstanèiø dviratininkø lenktyniø „Tour de France“ 13-ajame etape penktadiená du sportininkai buvo apðaudyti ið pneumatinio ginklo. Kaip praneðë BBC, „Rabobank“ komandai atstovaujantis ispanas Oscaras Freire buvo suþeistas á blauzdà, o „Garmin-Slipstream“ ekipos dviratininkui ið Naujosios Zelandijos Julianui Deanui suþeistas rodomasis kairës rankos pirðtas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Prestiþiniø Prancûzijoje vykstanèiø dviratininkø lenktyniø „Tour de France“ 13-ajame etape penktadiená du sportininkai buvo apðaudyti ið pneumatinio ginklo. Kaip praneðë BBC, „Rabobank“ komandai atstovaujantis ispanas Oscaras Freire buvo suþeistas á blauzdà, o „Garmin-Slipstream“ ekipos dviratininkui ið Naujosios Zelandijos Julianui Deanui suþeistas rodomasis kairës rankos pirðtas.

Oscaras Freire

Incidentas ávyko 200 km ilgio etapo 165-ajame kilometre, kylant á kalnà, paþymi naujienø agentûra AFP. Pasak O. Freire, jis iðgirdo tris pokðtelëjimus, po kuriø pajuto skausmà kojoje. Paslaptingas ðaulys kol kas nenustatytas.

Nepaisant incidento, abu dviratininkai baigë etapà ir tik tada kreipësi pagalbos á medikus. Ið O. Freire kojos buvo paðalintas pneumatino ginklo ðratelis.

Pasak „Garmin-Slipstream“ komandos atstovø, J. Deano trauma – nepavojinga. Manoma, kad abu sportininkai sëkmingai tæs varþybas.

Tuo metu Prancûzijos policija tiria ávyká.

www.DELFI.lt