Ðvenèioniø r. pasienietis patrenkë dviraèiu vaþiavusià mergaitæ
Parayta admin Liepos 20 2009 01:11:42
Ðeðtadienio vakarà, apie 22 val. 26 min. Ðvenèioniø rajone, kelyje Ðvenèionys-Mielagënai Ignalinos rinktinës Adutiðkio uþkardos Sargybos bûrio vyresniojo pasienieèio vairuojamas automobilis nespëjo iðvengti susidûrimu su á kelià netikëtai dviraèiu iðvaþiavusia 13-mete.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ðeðtadienio vakarà, apie 22 val. 26 min. Ðvenèioniø rajone, kelyje Ðvenèionys-Mielagënai Ignalinos rinktinës Adutiðkio uþkardos Sargybos bûrio vyresniojo pasienieèio vairuojamas automobilis nespëjo iðvengti susidûrimu su á kelià netikëtai dviraèiu iðvaþiavusia 13-mete.

Kaip praneða Policijos departamentas, 38 metø vyras ne tarnybos vaidu vairavo nuosavà automobilá bei buvo blaivus.

Paauglë dël galvos smegenø sukrëtimo paguldyta á ligoninæ.

www.DELFI.lt