Vilniuje þuvo moteris, uþkliuvusi uþ savo vyro dviraèio
Parayta admin Liepos 23 2009 08:12:49
Nelaimë ávyko treèiadiená apie 10.10 val. Eiðiðkiø plente. 44 metø G.B. ant kelio nelygaus kelio nesuvaldë savo dviraèio ir nuvirto. Tai tapo jo sutuoktinës þûties prieþastimi.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Nelaimë ávyko treèiadiená apie 10.10 val. Eiðiðkiø plente. 44 metø G.B. ant kelio nelygaus kelio nesuvaldë savo dviraèio ir nuvirto. Tai tapo jo sutuoktinës þûties prieþastimi.

Ið paskos vaþiavusi 41 metø J.B. kliudë nuvirtusá vyro dviratá ir dël to staiga iðlëkë á prieðingo eismo juostà, kur susidûrë su automobiliu „Ford Transit“, vairuojamu 41 metø R.G. Moteris þuvo vietoje.

www.DELFI.lt