Armstrongas atstovaus naujai „Livestrong“ komandai
Parayta admin Liepos 24 2009 20:38:59

Nors iki finiðo Paryþiuje dar liko trys etapai, „Tour de France“ lenktynëse pirmaujantys „Astana“ komandos dviratininkai jau suka skirtingais keliais, penktadiená skelbia dienraðtis „Lietuvos rytas“.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Nors iki finiðo Paryþiuje dar liko trys etapai, „Tour de France“ lenktynëse pirmaujantys „Astana“ komandos dviratininkai jau suka skirtingais keliais, penktadiená skelbia dienraðtis „Lietuvos rytas“.

Lance'as Armstrongas

Lance'as Armstrongas oficialiai paskelbë apie savo skyrybas su „Astana“. Septyniskart „Tour de France“ èempionas kità sezonà jau atstovaus naujai „Livestrong“ komandai, kurià rems „Nike“ ir „Trek“ bendrovës.

„Su partneriais ið JAV nusprendëme suburti naujà ekipà. Jau dabar galiu 100 procentø patvirtinti, kad kitais metais vël dalyvausiu „Tour de France“. Ir bûsiu dar stipresnis negu ðámet“, – po vakar vykusio 18-ojo etapo – asmeniniø lenktyniø – teigë 37 metø amerikietis.

Alfa.lt