V.Navickas þada, kad jo dviraèiø kaip oranþiniø neiðtampys
Parayta admin Liepos 24 2009 20:43:03
Jau kitø metø geguþæ sostinë turëtø tapti dviraèiø miestu – èia uþ 5 milijonus litø ketinama árengti dviraèiø nuomos sistemà. Planuojama, kad pusvalandþio pasivaþinëjimas dviraèiu nekainuos daugiau nei mokama uþ cigareèiø pakelá. Vilniaus meras konservatorius Vilius Navickas ásitikinæs, kad naujø dviraèiø neiðtiks Artûro Zuoko oranþiniø dviraèiø likimas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Jau kitø metø geguþæ sostinë turëtø tapti dviraèiø miestu – èia uþ 5 milijonus litø ketinama árengti dviraèiø nuomos sistemà. Planuojama, kad pusvalandþio pasivaþinëjimas dviraèiu nekainuos daugiau nei mokama uþ cigareèiø pakelá. Vilniaus meras konservatorius Vilius Navickas ásitikinæs, kad naujø dviraèiø neiðtiks Artûro Zuoko oranþiniø dviraèiø likimas.

Ádiegusi dviraèiø nuomos savitarnos sistemà, Vilniaus miesto savivaldybë aiðkina ketinanti pasiûlyti judëjimo miesto centre alternatyvà, kuria bus siekiama atsisakyti automobiliø naudojimo. Manoma, kad paslauga naudosis jauni entuziastingi þmonës, studentai, propaguojantys sveikà gyvenimo bûdà.

Nuomos punkte dviratá bus galima paimti turint specialià kortelæ arba pasinaudojus registruotu Vilniaus miesto e-bilietu. Sistema registruos, kas ir kada naudosis dviraèiu – taip dviraèius ketinama apsaugoti nuo vagysèiø. Pasinaudojus dviraèiu, já reikës palikti kitame nuomos punkte.

Þadama, kad dviratis bus lengvas, patogus naudoti, skirsis nuo kitø, bus apsaugotas nuo vandalizmo. Planuojami 23 dviraèiø nuomos punktai, kurie bus árengti miesto centre, Senamiestyje, Þvëryne, Þirmûnuose. Abejojama, ar punktus verta árengti Karoliniðkëse ir Ðeðkinëje, mat ðie rajonai ásikûrë ant kalvø, kurias áveikti dviraèiu keblu. Taèiau dviraèiu bus galima skrieti Þaliøjø eþerø kryptimi.

Atstumas tarp dviraèiø nuomos punktø sieks apie 400 metrø.

Skaièiuojama, kad dviraèiø sistemai árengti prireiks 5 milijonø litø, kurie bus gauti ið lëðø, apmokestinus Vilniaus Senamiestá.

Kituose Europos miestuose dviraèio nuoma pusvalandþiui kainuoja apie pusæ euro-eurà. Jei norima dviraèiu naudotis ilgiau nei pusvalandá, paslauga brangsta. Savivaldybë uþtikrina, kad Vilniuje nuoma tikrai kainuos pigiau nei cigareèiø pakelis.

Pasak sostinës mero V. Navicko, tokios dviraèiø nuomos sistemos veikia 45 Europos miestuose. Meras pripaþásta, kad problemø bûna su dviraèiø remontu, taèiau, pasak jo, visa tai yra sprendþiama. „Manau, kad mes graþiai ásiraðysime á Europos miestø sistemà, kurie turi tuos dviraèius, nebebus taip, kaip buvo su oranþiniais, kuriuos visus iðtampë“, - antradiená þurnalistams sakë V. Navickas.

Tikisi minimaliø nuostoliø

Planuojama, kad Vilniuje bus apie 400-600 dviraèiø. Dviraèiø konstrukcija bus iðskirtinë, tad jø detalës esà niekam netiks, o jei kaþkas nugvelbs, bus matyti. Visi dviraèiai bus apdrausti, o vandalizmo, pasak V. Navicko, niekada neiðvengsi – „reikia dirbti su vilnieèiais“.

Vilniaus vicemeras Gintautas Babravièius kalbëjo, kad Artûro Zuoko sumanyta oranþiniø dviraèiø sistema galbût buvo pralenkusi laikà ir technologines galimybes. Sostinës vicemeras Romas Adomavièius sutiko, kad nuostoliø iðvengta nebus, taèiau aiðkino, kad dviraèio paimti bet kas negalës – bus kortelë su asmens duomenimis, priduodant ir paimant dviraèius fiksuos vaizdo kameros. Pasak R. Adomavièiaus, yra daug bûdø nuostolius padaryti minimalius.

Kol kas lëðas á projektà investuos savivaldybës ámonë „Susisiekimo paslaugos“, kuri esà pajëgi projektà ágyvendinti. Po to á sistemà ketinama investuoti lëðas, gautas apmokestinus ávaþiavimà á Senamiestá. „Mes darome, o neðnekame“, - gyrësi sostinës vadovas.

Tikimasi, kad sistema bus galima pradëti naudotis kitø metø geguþës 1 dienà.

Dviraèiø punktø iðsidëstymas ir aptarnavimo sferos

www.DELFI.lt