Prasidëda “Velomanija Vilnius 2009”
Parayta admin Liepos 24 2009 20:45:06

30 jaunø þmoniø ið Lietuvos, Èekijos ir Lenkijos svarsto apie Ateities eismà Europos miestuose.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

30 jaunø þmoniø ið Lietuvos, Èekijos ir Lenkijos svarsto apie Ateities eismà Europos miestuose.

Nuomatytos vieðiosios akcijos:

penktadiená - dviraèiø þygëlis ið Nemenèinës per Europos Parkà ir Verkius

ðeðtadiená - dviraèiø turas per Vilniø

treèiadiená - “dviraèiø arkos” prezentacijà ir diskusijos Vilniaus gatvëse
Èekø “AUTO*MAT” filmo prezentacija (90 min.)

ketvirtadiená – renginiø dalyviø susitikimas su Vilniaus mero pavaduotoju

kità penktadiená – dar esanèiøjø dalyviø dalyvavimas “Kritinëje Masëje”

vietos ir konkretus laikas dar tikrinamas (paskelbsime dar),
su noru dalyvauti praðau pasikreipkite telefonu pas organizatotius:

Programa èia (Anglø kalba):

http://www.bicycle.lt/repository/2009/VelomanijaVilnius/Velomanija%20darbotvarke20090723.html


http://www.bicycle.lt