Vilniø dviraèiai uþplûs kitàmet
Parayta admin Liepos 24 2009 20:49:24
Vilniaus savivaldybë vël ketina apdalinti miestà dviraèiais. Planuojama, kad kità vasarà senamiestyje, Þvëryne ir Þirmûnuose jau veiks per 20 dviraèiø nuomos punktø,  pusvalandþio pasivaþinëjimas kainuos iki 2 Lt.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Vilniaus savivaldybë vël ketina apdalinti miestà dviraèiais. Planuojama, kad kità vasarà senamiestyje, Þvëryne ir Þirmûnuose jau veiks per 20 dviraèiø nuomos punktø,  pusvalandþio pasivaþinëjimas kainuos iki 2 Lt.

Nuo 3 iki 5 mln. Lt kainuosianèiam projektui numatomi du alternatyvûs finansavimo ðaltiniai - lëðos, gautos ið rinkliavos, uþ ávaþiavimà á senamiestá arba pajamos uþ lauko reklamà. Kol kas lëðas á projektà investuos savivaldybës ámonë „Susisiekimo paslaugos“.

Dviraèiais miesto centre galës naudotis visi vilnieèiai ir miesto sveèiai nuo 14 metø, ásigijæ specialià identifikavimo kortelæ arba registruotà Vilniaus e-bilietà.

Miesto vadovai sako, kad dviraèiai bus apsaugoti nuo vandalizmo ir vagysèiø, ilgapirðèius atbaidyti turëtø ir iðsiskirinatis dizainas, detalës netiks jokiam kitam dviraèiui.

http://vz.lt/