DELFI skaitytojø idëjos ðvaresniam Vilniui: nuo dviraèiø takø iki vieðøjø darbø
Parayta admin Liepos 29 2009 10:00:55
Skatinti dviraèiø eismà, rengti tvarkingiausiø seniûnijø konkursus, grieþèiau drausminti ðiukðlintojus – ðias ir dar daug kitø idëjø pateikë DELFI skaitytojai, birþelio-liepos mënesiais dalyvavæ konkurse „Ðvaresnis Vilnius“.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Skatinti dviraèiø eismà, rengti tvarkingiausiø seniûnijø konkursus, grieþèiau drausminti ðiukðlintojus – ðias ir dar daug kitø idëjø pateikë DELFI skaitytojai, birþelio-liepos mënesiais dalyvavæ konkurse „Ðvaresnis Vilnius“.

Didþioji gatvë 2009 m., Vilnius

Konkursà rengusi Vilniaus miesto savivaldybë ir portalas DELFI dëkoja visiems dalyviams ir skelbia laimëtojus – Alvydà A., Jûratæ. ir Linà K. Nugalëtojams rudená bus áteikti vertingi prizai, o geriausias idëjas Vilniaus miesto savivaldybë paþada stengtis ágyvendinti realybëje. (Su laimëtojais dël apdovanojimø susisieksime asmeniðkai.)

Kad ðiukðlës akiø nebadytø...

Beveik visi konkurso dalyviai didþiausia sostinë problema ávardijo ðiukðlinimà, o bûdus kaip spræsti ðià problemà siûlë skirtingus – vieni ragino dar grieþèiau bausti ðiukðlintojus, kiti – árengti daugiau ðiukðliadëþiø, treti – nuo maþø dienø mokyti vilnieèius bûti tvarkingesniais.

Ðtai konkurso dalyvë Aksana pasiûlë ne tik árengti daugiau ðiukðliniø, taèiau jas ryðkiai nudaþyti – taip jos bûtø labiau pastebimos. Ji siûlë surengti akcijà, kurios metu vaikai galëtø iðmarginti ðiukðliadëþes.

Kita konkurso dalyvë taip pat patarë ðiukðliadëþes nudaþyti labiau „erzinanèiomis“ spalvomis. Ðiukðliadëþiø kieká bûtø galima padidinti, jei ant jø bûtø galima skelbti reklamà – taip bûtø galima pritraukti papildomø lëðø ðiukðlinëms árengti.

Konkurso dalyviai pasiûlë surengti socialines akcijas, kurios skatintø ne nemëtyti ðiukðliø, o pastebëjus jas pakelti ir iðmesti.

„Tokia akcija turëtø átakos ir patiems ðiukðlintojams – prieð iðmesdami ðiukðlæ, jie susimàstytø apie likusius, kurie tas ðiukðles renka“, – siûlë konkurso dalyvis Justinas. Apie ðiukðlinimo þalà jis siûlë kalbëti kuo jaunesniems þmonëms – taip bûtø galima auginti maþiau ðiukðlinanèias kartas.

Nemaþai konkurso „Ðvaresnis Vilnius“ dalyviø siûlë didinti bausmes uþ ne vietoje numestas ðiukðles. Keletas þmoniø ðiukðlintojus pasiûlë bausti vieðaisiais darbais – rinkdami ðiukðles nubaustieji patys ásitikintø, koks sunkus darbas yra tvarkyti aplinkà ir ateityje pagalvotø – mesti nuorûkà ar saldainio popierëlá ant þemës.

Pradëk nuo savæs

Nestigo siûlymø á aplinko tausojimà átraukti kuo daugiau vilnieèiø, Pavyzdþiui, ðeðtadienius siûlyta skelbti parkø tvarkymo diena. Ðis projektas sulauktø sëkmës, jei jame aktyviai dalyvautø visuomenëje þinomi þmonës (Nomeda Marèënaitë, Virgilijus Alekna, Andrius Mamontovas, Valdas Adamkus ir kt.).

„Tas, kuris parke rinko ðiukðles, sodino gëles ar genëjo krûmus, tikrai nenumes ten nuorûkos“, – savo idëjà apibûdina konkurso dalyvë Jûratë.

Miestieèiams siûlyta ir varþytis ðvariausio mikrorajono konkursuose – tokia akcija þmones paskatintø tapti tikraisiais savo gyvenamosios vietos ðeimininkais ir pagyvintø bendruomeniø kûrimàsi.

Idëjø nestokojantys konkurso dalyviai siûlë paèiø ávairiausiø pasiûlymø – ið ðiukðliø statyti paminklus, á atliekø rûðiavimà átraukti benamius asmenis, árengti parkà grafitø pieðëjams, didinti taros supirktuviø skaièiø, skelbti geriausiai ir blogiausiai tvarkà priþiûrinèias seniûnijas.

Dviraèiams – daugiau dëmesio

Konkurso dalyviai ragino spræsti ekologijos ir transporto spûsèiø problemas, o vienas efektyviausiø bûdø bûtø dviraèiø eismo skatinimas.

Pasiûlyta idëjø árengti vakarietiðkà dviraèiø nuomos modelá (beje, tokià sistemà Vilniaus miesto savivaldybë ádiegs jau nuo kitø metø). Taip pat buvo siûlymø árengti daugiau vietø, kur bûtø galima pastatyti ir prirakinti dviratá, siûlyta nutiesti daugiau dviraèiø takø.

Be to, raginama skatinti pagarbos dviratininkams kultûrà, kvieèiant þmonëms nevaikðèioti dviraèiø takais, o vairuotojus bûti dëmesingesniais dviratininkams.

Gerà pavyzdá galëtø parodyti savivaldybës darbuotojai – jiems á darbo vietà siûloma vykti ne automobiliu, o minant dviraèio pedalus. „Vienas skatinimo variantas – trumpinamas darbo laikas. Dviraèiu atvaþiuojantys darbuotojai á darbà galëtø atvaþiuoti pusvalandþiu vëliau, o baigti darbà pusvalandþiu anksèiau“, – siûlë konkurso dalyvis Rimantas.

Policininkams siûloma patruliuoti ne su „riedþiais“, o su pigesniais ir paprastesniais rieduèiais.

Konkurso dalyviai nestokojo idëjø, siûlydami transporto problemø sprendimø bûdus – pastatyti specialias stovëjimo aikðteles ekologiðkiems automobiliams, árengti transporto juostas automobiliams su daugiau keleiviø, skatinti naudojimàsi virðuoju transportu.

„Vilnius – mano namai“

Idëjø konkursas „Ðvaresnis Vilnius“ – pilietinës iniciatyvos „Vilnius – mano namai“ dalis.

Ði iniciatyva truks iki 2011 metø – per ðá laikotarpá ketinama surengti ne vienà aplinkos tausojimo projektà. Keletas iniciatyvos akcijø jau vyksta – nubausti nuorûkas mëtantys rûkaliai, baudþiami neatsakingi ðunø augintojai, sustiprinta kontrolë paaugliø ir asocialiø asmenø pamëgtose susibûrimo vietose, pradeda patruliuoti Savivaldybës kontrolës skyriaus ir miesto policijos ekipaþai.

Greitu metu á sostinës gatves iðeis savanoriai, kurie padës pareigûnams priþiûrëti, kaip laikomasi tvarkos ir ðvaros taisykliø, sudrausmins ðiukðlintojus.

www.DELFI.lt