Uþsienieèiai nusivylë sostinës dviraèiø takais
Parayta admin Liepos 30 2009 11:29:02
Ið Lenkijos, Austrijos, Èekijos, Vokietijos á sostinæ dalyvauti projekte „Velomanija Vilnius 2009“ suvaþiavæ dviraèiø mëgëjai gerokai nusivylë dviratininkams Vilniuje sudarytomis sàlygomis, raðo „Lietuvos rytas“. Ketvirtadiená dviraèiø mëgëjai ið uþsienio ir mûsø ðalies susitiks su Vilniaus vadovais.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ið Lenkijos, Austrijos, Èekijos, Vokietijos á sostinæ dalyvauti projekte „Velomanija Vilnius 2009“ suvaþiavæ dviraèiø mëgëjai gerokai nusivylë dviratininkams Vilniuje sudarytomis sàlygomis, raðo „Lietuvos rytas“. Ketvirtadiená dviraèiø mëgëjai ið uþsienio ir mûsø ðalies susitiks su Vilniaus vadovais.

Kaip pasakojo dalyvauti projekte Lietuvos sostinëje ið Lenkijos atvykæs 20-metis Mateuszas, didþiausia problema Vilniuje ta, kad dviraèiø takai nesujungti, jie driekiasi skirtinguose miesto rajonuose.

„Kai kur dviraèiø takai net nëra aiðkiai atskirti nuo pësèiøjø takø“, - sako Mateuszas.

Jo bendramintis 23-ejø lenkas Martinas mieste pastebëjo ne tik prastus kelius, bet ir tai, kad Vilniuje dviraèius bûtina saugoti kaip savo aká.

„Geguþæ vieðëjau Vilniuje, iðsinuomojau dviratá. Maèiau, kaip vienas þmogus irgi iðsinuomojo dviratá ir netrukus ið jo jis buvo pavogtas. Vilniuje mes neradome tokiø vietø, kuriose dviraèius bûtø galima palikti saugiai“, – tikina Martinas.

VZ.LT