Contadoras palieka „Astana“ ekipà
Parayta admin Liepos 31 2009 20:02:51

Ðiø metø daugiadieniø dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ nugalëtojas ispanas Alberto Contadoras kità sezonà neatstovaus komandai „Astana“, spaudos konferencijoje praneðë sportininko brolis ir kartu jo agentas Frankas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðiø metø daugiadieniø dviraèiø lenktyniø „Tour de France“ nugalëtojas ispanas Alberto Contadoras kità sezonà neatstovaus komandai „Astana“, spaudos konferencijoje praneðë sportininko brolis ir kartu jo agentas Frankas.

Alberto Contadoras.

Kazachstano ekipa pasiûlë atletui pelningesná keturiø metø kontraktà, taèiau ðis pasiûlymas A. Contadoro nesuviliojo.

„Atsisakëme naujo kontrakto. Alberto ateitis yra svarbesnë uþ pinigus“, – sakë Frankas Contadoras.

Pagrindinë to prieþastis – iðkilæ nesutarimai „Tour de France“ lenktyniø metu tarp Lence‘o Armstrongo ir A. Contadoro.

„Ðis sezonas buvo psichologiðkai sunkus. Ekipa skilo á dvi dalis. Alberto atsidûrë paèiame viduryje“, – sakë F. Contadoras.

Priminsime, kad amerikietis L. Armstrongas prieð savaitæ praneðë, paliekàs Kazachstano valdþios iðlaikomà „Astana“ ir kità sezonà prestiþinëse daugiadienëse lenktynëse Prancûzijoje dalyvaus su nauja ekipa „RadioShack“.

Alfa.lt