Dviratininkø problemoms iðsakyti - menas ið dviraèiø
Parayta admin Rugpjio 04 2009 12:00:29

Treèiadienio popietæ prie Vyriausybës esanèioje Vinco Kudirkos aikðtëje rinkosi dviratininkai. Jau savaitæ vykstanèio renginio „Velomanija Vilnius 2009" dalyviai statë improvizuotas „skulptûras“, ant grindinio klijavo popierinius „dviraèiø takus“, kabino kartoninius kelio þenklus, taip siekdami atkreipti dëmesá á dviratininkø padëtá keliuose.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadienio popietæ prie Vyriausybës esanèioje Vinco Kudirkos aikðtëje rinkosi dviratininkai. Jau savaitæ vykstanèio renginio „Velomanija Vilnius 2009" dalyviai statë improvizuotas „skulptûras“, ant grindinio klijavo popierinius „dviraèiø takus“, kabino kartoninius kelio þenklus, taip siekdami atkreipti dëmesá á dviratininkø padëtá keliuose.

Dviratininkø problemoms iðsakyti - menas ið dviraèiø

Svarbiausia - ðvietimas ir saugumas

Akcijos dalyviai akcentuoja ðvietimo apie alternatyvias transporto priemones stokà. Anot vieno organizatoriø Franko Wurfto, „padëtis miestuose nëra tokia bloga, kad nebûtø galima vaþiuoti dviraèiu", bet reikëtø eismo dalyvius iðmokyti, kaip elgtis kelyje, paskatinti gerbti vieni kitus, atsisakyti tam tikrø su dviratininkais susijusiø stereotipø.

Dviratininkai atkreipë dëmesá ir á tai, kad kai kuriose sostinës gatvëse derëtø sulëtinti eismà, mat ðiuo metu vaþiuoti jomis dviraèiu yra nesaugu.

Akcijos dalyviai taip pat norëtø uþtiktinti dviraèiø saugumà nuo vagiø. Tam padëtø jø siûlomas centralizuotas dviraèiø registras. Anot jø, reiktø spræsti ir saugaus dviraèiø stovëjimo klausimà.

Kreipsis á savivaldybæ

Meninis projektas „Dviraèiø menas" yra jaunimo renginio „Velomanija Vilnius 2009" programos dalis.

Nuo liepos 23 d. iki 31 d. vykstanèiame renginyje 30 jaunø þmoniø ið ávairiø Europos Sàjungos ðaliø susitinka aptarti vis didëjanèià dviraèio svarbià mieste.

„Velomanijos" dalyviai renginio metu iðbando Vilniaus miesto eismo infrastruktûrà, diskutuoja apie panaðumus ir skirtumus su kitais Europos miestais ir ruoðia „Velomanijos deklaracijà".

Ðiuo raðtu liepos 30 d. organizacijø atstovai pareikð ekologiðko miesto plëtros prioritetus Vilniaus miesto savivaldybei.

http://g.diena.lt/00/75/7250ee.jpg

http://g.diena.lt/00/75/723a73.jpg

http://g.diena.lt/00/75/724285.jpg

http://g.diena.lt/00/75/7227ff.jpg

Vilniaus diena