Palangoje susidûrë dviratis ir automobilis
Parayta admin Rugpjio 04 2009 12:04:39

Treèiadiená, apie 17.30 val., Palangoje á avarijà pateko 10 metø dviratininkas ir 30 metø automobilio vairuotojas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Treèiadiená, apie 17.30 val., Palangoje á avarijà pateko 10 metø dviratininkas ir 30 metø automobilio vairuotojas.

Palangoje susidûrë dviratis ir automobilis

Nelaimë ávyko prie Klaipëdos pl. 58 namo, kai dviratininkas iðvaþiavo ið tako á gatvæ ir susidûrë su ðilutiðkio vairuojama „,Mitsubishi Elipse“.

Maðinos vairuotojas pasiðalino ið ávykio vietos. Berniukui ligoninëje diagnozuotas abiejø keliø sànariø sumuðimas, kairës alkûnës sumuðimas. Po medikø apþiûros vaikas iðleistas gydytis ambulatoriðkai.

Vilniaus diena