Dviratininkai A.Baranauskas ir R.Sinicinas uþima 13-à ir 54-à vietas
Parayta admin Gegus 10 2008 19:57:21
Prancûzijoje vykstanèiø 54-øjø dviraèiø lenktyniø "4 Jours de Dunkerque" ketvirtajame etape penktadiená lietuvis Aivaras Baranauskas, atstovaujantis Prancûzijos komandai "Roubaix Lille Metropole", uþëmë 24-àjà vietà. Nugalëjo prancûzas Pierrickas Fedrigo ("Bouygues Telecom"), 193 km nuvaþiavæs per 4 val. 24 min. 30 sek. A. Baranauskas nuo jo atsiliko 24 sek.

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Prancûzijoje vykstanèiø 54-øjø dviraèiø lenktyniø "4 Jours de Dunkerque" ketvirtajame etape penktadiená lietuvis Aivaras Baranauskas, atstovaujantis Prancûzijos komandai "Roubaix Lille Metropole", uþëmë 24-àjà vietà. Nugalëjo prancûzas Pierrickas Fedrigo ("Bouygues Telecom"), 193 km nuvaþiavæs per 4 val. 24 min. 30 sek. A. Baranauskas nuo jo atsiliko 24 sek.

Kitas lietuvis Tomas Vaitkus ("Astana") nefiniðavo.

Lenktyniø lyderiu iðliko pirmojo etapo nugalëtojas prancûzas Stephane'as Auge ("Cofidis"). A. Baranauskas bendrojoje áskaitoje pakilo á 13-àjà vietà. Jis nuo lyderio atsilieka 2 min. 54 sek.

Ið viso klasifikuoti 142 dviratininkai.

Ðeðiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.

Italijoje vykstanèiose 46-osiose dviraèiø lenktyniø "Giro del Friuli Venezia Giulia" lietuvis Romas Sinicinas ("Faresin Panni VC Breganze") po trijø etapø uþima 54-àjà vietà.

Lenktyniø lyderiu tapo italas Federico Vitali ("Faresin Panni VC Breganze"). R. Sinicinas nuo jo atsilieka 1 min. 26 sek.

Marius Kukta ("Aurora") uþima 133-iàjà vietà (+4.29).

Ið viso klasifikuota 180 dviratininkø.

Treèiàjá etapà penktadiená moldavas Olegas Berdosas ("G.S. Brisot Cardin Bibanese"), 139,3 km nuvaþiavæs per 3 val. 6 min. 34 sek. M. Kukta ir R. Sinicinas finiðavo pagrindinëje grupëje ir uþëmë atitinkamai 57-àjà ir 70-àjà vietas. Lietuvos dviratininkai nuo nugalëtojø atsiliko 23 sek.

Penkiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.