Dienà be automobilio sësti ant dviraèio siûlys ir D.Grybauskaitei
Parayta admin Rugpjio 04 2009 12:14:54
Rugsëjo 19-tà Vilnius turës progà trumpam iðsivaduoti ið automobiliø spàstø – tarptautinæ Europos dienà „Mieste be savo automobilio“ jau aðtuntà kartà bus raginama automobilius iðkeisti á kitas transporto priemones ar vaikðèiojimà pësèiomis. Tà dienà dviraèiø pedalus mins ne tik Vilniaus vicemerai - tikimasi, kad ant dviraèiø sës ir prezidentë Dalia Grybauskaitë bei premjeras Andrius Kubilius.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Rugsëjo 19-tà Vilnius turës progà trumpam iðsivaduoti ið automobiliø spàstø – tarptautinæ Europos dienà „Mieste be savo automobilio“ jau aðtuntà kartà bus raginama automobilius iðkeisti á kitas transporto priemones ar vaikðèiojimà pësèiomis. Tà dienà dviraèiø pedalus mins ne tik Vilniaus vicemerai - tikimasi, kad ant dviraèiø sës ir prezidentë Dalia Grybauskaitë bei premjeras Andrius Kubilius.

Pasak Vilniaus miesto savivaldybës atstovø, kasmet sostinëje lengvøjø automobiliø skaièius padidëja apie 10-15 proc., kelionë vieðuoju transportu piko valandomis pailgëja 20-30 min. Be to, kasmet blogëja kelioniø sàlygos atviromis transporto priemonëmis – motociklais, motoroleriais, dviraèiais – bei pësèiomis.

Rugsëjo 19 dienà sostinëje planuojama surengti dviratininkø þygá nuo Seimo iki Rotuðës. Tà dienà Rotuðës aikðtëje lauks bendruomenës ðventë. Jos metu vyks saugaus elgesio gatvëje varþybos, vaikø ir jaunimo pieðiniø konkursas, dviratininkø figûrinio vaþiavimo varþybos, maþøjø dviraèiø vaþiavimo varþybos, meninë programa, ávairûs konkursai, atrakcionai, varþybos velokartais ir nemokamos velotaksi paslaugos ðventës metu.

Senamiestyje ir Senamiesèio prieigose nuo 10 iki 22 val. bus ribojamas eismas. Deja, nemokamai vaþiuoti visuomeniniu transportu rugsëjo 19 d. vilnieèiais ir miesto sveèiai greièiausiai negalës.

Pagrindinë „Mieste be savo automobilio“ ðventë vyks rugsëjo 19 d., taèiau Europos judriajai savaitei skirti renginiai tæsis visà savaitæ – rugsëjo 16-22 dienomis. Akcijos ið savivaldybës biudþeto pareikalaus 231 tûkstanèio litø.

Antradiená surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavæ sostinës vicemerai Romas Adomavièius, Gintautas Babravièius ir Stanislovas Ðriûbënas þadëjo á Rotuðës aikðtæ atminti dviraèiais. Pasak R. Adomavièiaus, tà dienà sësti ant dviraèiø taip pat bus siûloma prezidentei D. Grybauskaitei ir premjerui A. Kubiliui. Tiesa, pastarieji apie savivaldybës iniciatyvà dar neinformuoti.

Briuselyje ðventë labiau pastebima

Spaudos konferencijoje dalyvavæs Europos Parlamento (EP) narys Justas Paleckis tikino visada buvæs uþ tai, kad kuo maþiau bûtø naudojamasi automobiliu.

„Automobilis yra geras iðradimas, taèiau mes per daug tapome priklausomi nuo tø geleþiniø dëþiø, kurios ir terðia orà, ir artina klimato kaità, ir sukelia daugybæ kitø problemø. Yra didelis skirtumas, kaip þiûrima á tà geleþinæ dëþæ Vakarø Europoje ir pas mus“, - kalbëjo J. Paleckis.

Pasak europarlamentaro, Briuselyje dienø be automobilio nepastebëti neámanoma vien dël to, kad ávaþiavimas á miestà maðinomis bûna uþdraustas. Þmonës pasidaro sau ðventæ, gatvëse pilna pësèiøjø, riedlentininkø, riedutininkø, dviratininkø. Tie, kurie gatve vaþiuoja be leidimo automobiliu, pasmerkiami ðvilpimu ir badymu pirðtais.

Tà dienà Briuselyje nemokamai vaþinëja visuomeninis transportas. J.Paleckio teigimu, rugsëjo 19-oji gali tapti labai ádomia diena, daugelá vilnieèiø gali paskatinti daþniau atsisakyti automobilio ir vaikðèioti pësèiomis, vaþiuoti visuomeniniu transportu ar dviraèiu. Pats europarlamentaras tikino nei Vilniuje, nei Briuselyje ar Strasbûre nesinaudojantis automobiliu – á darbà einantis pësèiomis.

J.Paleckio þiniomis, ES miestuose dviraèiais atliekama 5 proc. kelioniø, taèiau ES iðkëlusi uþdaviná ðá skaièiø per deðimtmetá padidinti iki 15 proc.

Nuo 1998 m. rengiamoje akcijoje „Mieste be savo automobilio“ dalyvauja 1454 Europos miestai, 22 Lietuvos miestø ir rajonø savivaldybës.

www.DELFI.lt