Europa pastatë dviraèiø takà, lietuviai - sunaikino
Parayta admin Rugpjio 20 2009 08:43:02
Kelininkai naikina uþ Europos Sàjungos lëðas prieð trejus metus nutiestà dviraèiø takà – vienà turizmo trasos „EuroVelo 11“ ruoþà. Jo ið naujo tiesti neketinama. Tarptautinei dviraèiø turizmo trasai „EuroVelo 11“ skirtos ES struktûriniø fondø lëðos paleistos vëjais. Ðios trasos prieð trejus metus árengta dalis tarp Trakø ir Lentvario – sunaikinta, raðo „Lietuvos rytas”.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Kelininkai naikina uþ Europos Sàjungos lëðas prieð trejus metus nutiestà dviraèiø takà – vienà turizmo trasos „EuroVelo 11“ ruoþà. Jo ið naujo tiesti neketinama. Tarptautinei dviraèiø turizmo trasai „EuroVelo 11“ skirtos ES struktûriniø fondø lëðos paleistos vëjais. Ðios trasos prieð trejus metus árengta dalis tarp Trakø ir Lentvario – sunaikinta, raðo „Lietuvos rytas”.

Rekonstruodami kelio Trakai-Lentvaris-Mûrinë Vokë 3 kilometrø ruoþà, kelininkai iðmontavo dviraèiø trasà ir vaþiuojamàjà dalá skyrusá metaliná atitvarà. Purvu apneðtu dviraèiams skirtu taku dabar rieda automobiliai, jame þioji duobës.

Kartu su kitais darbais ðiai trasai árengti Europos Sàjunga prieð kelerius metø skyrë per 2,3 milijono litø.

Lietuvos automobiliø keliø direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius aiðkino, kad taip nutiko dël labai ilgai uþtrukusio kelio rekonstravimo projekto derinimo. Tuo tarpu dviraèiø trasa buvo eismo saugumo pakete, kuris finansuojamas ES struktûriniø fondø.

Lietuvos automobiliø keliø direkcijos atstovas tikino, kad paþeista tik dviraèiø trasos dalis, trukdanti rekonstruoti kelià.

www.DELFI.lt