"Hawaii Express" gali uþdaryti paskutinæ parduotuvæ
Parayta admin Rugpjio 25 2009 10:38:23
Dviraèiø ir jø priedø pardavimo bendrovë "Hawaii Express" svarsto galimybæ trauktis ið Lietuvos. Ið trijø parduotuviø mûsø ðalyje Estijos bendrovei liko vos viena, raðo „Vilniaus diena“.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Dviraèiø ir jø priedø pardavimo bendrovë "Hawaii Express" svarsto galimybæ trauktis ið Lietuvos. Ið trijø parduotuviø mûsø ðalyje Estijos bendrovei liko vos viena, raðo „Vilniaus diena“.

"Vertinant dabartinæ padëtá yra galimybë, kad uþdarysime ir paskutinæ parduotuvæ Vilniuje. Taèiau galutinai dël to nenuspræsta. Sprendimus priimsime artimiausiu metu. Þiûrësim, kokia bus padëtis rinkoje, nes ruduo ir þiema mûsø ámonei nëra palankus metas", - sako Siiri Part, ámonës rinkodaros direktorë.

Sumaþëjus paklausai, rudens ir þiemos prekybininkai laukia su nerimu. Ypaè smarkiai pardavimas krito Kauno parduotuvëje, todël jà ir buvo nuspræsta uþdaryti.

"Vilniuje prekybos rezultatai geresni. Taèiau Kauno parduotuvës rodikliai nutempë visos bendrovës rezultatus þemyn", - aiðkina rinkodaros direktorë.

Jeigu sostinëje ir bûtø uþdaryta paskutinë parduotuvë, taèiau pavasará rinka atsigautø, "Hawaii Express" parduotuvës vël atvertø duris.

VZ.LT