T.Vaitkus atstovaus legendinio dviratininko L.Armstrongo komandai
Paraðyta admin Rugpjûèio 27 2009 17:16:48
Legendinis JAV dviratininkas Lance'as Armstrongas á savo kuriamà komandà "RadioSchak" pasikvietë lietuvá Tomà Vaitkø. Baltijos televizijos (BTV) sporto þinioms T. Vaitkus teigë, kad dël kontrakto su "RadioSchak" jau viskas sutarta, beliko pasiraðyti oficialià sutartá.

Skaityti daugiau...


Iðplëstos naujienos
Legendinis JAV dviratininkas Lance'as Armstrongas á savo kuriamà komandà "RadioSchak" pasikvietë lietuvá Tomà Vaitkø. Baltijos televizijos (BTV) sporto þinioms T. Vaitkus teigë, kad dël kontrakto su "RadioSchak" jau viskas sutarta, beliko pasiraðyti oficialià sutartá.

Tomas Vaitkus

"Dar kontrakto nesu pasiraðæs, bet jau viskas suderinta. Paraðo tik nesu padëjæs", - sakë T. Vaitkus.

Ðiuo metu Kazachstano "Astana" komandai atstovaujantis T. Vaitkus artimiausiu metu dalyvaus lenktynëse Jungtinëse Amerikos Valstijose, kur su "RadioSchak" ketina pasiraðyti vieneriø metø kontraktà. Sukurti naujà komandà L. Armstrongas kartu su garsiausiu dviraèiø sporto vadybininku Johanu Bruyneeliu nusprendë dël finansiniø "Astana" ekipos problemø ir nesutarimø su kazachø klubo vadovais.

Kartu su T. Vaitkumi ðiais metais "Astana" gretose buvæs L. Armstrongas ir J. Bruyneelis á "RadioSchak" persiviliojo ne tik lietuvá, bet ir dar kelis þinomus dviratininkus.

"Turëjau pasiûlymø ir ið kitø komandø. Bet að labai gerai paþástu dabartinius savo vadovus ir nenorëjau blaðkytis po kitas komandas", - savo apsisprendimà paaiðkino lietuvis.

Su "RadioSchak" vadovais, T. Vaitkus jau aptarë savo vaidmená naujoje komandoje: "Man numatytas lyderio vaidmuo "Clasico" lenktynëse kitø metø pavasará Belgijoje. Vëliau viskas priklausys nuo rezultatø. Svarbiausia vieno etapo klasikinës lenktynës, toliau bus didieji turai - "Giro d'Italia", "Tour de France" ir "Vuelta Espana".

T. Vaitkus nedalyvaus ðá savaitgalá prasidësianèiose prestiþinëse "Vuelta Espana" lenktynëse. Nors "Astana" buvo átraukusi lietuvá á preliminarø dalyviø sàraðà, paskutiniu momentu kazachai pasirinko kitus dviratininkus. T. Vaitkus neatmetë galimybës, kad toká "Astanos" sprendimà lëmë jo noras pereiti á "RadioSchak" ekipà.

BNS