Ketvirtas tiltas per Nemunà Alytuje - pësèiøjø ir dviraèiø
Parayta admin Rugpjio 27 2009 17:20:30

Ðiuo metu miesto savivaldybë ágyvendina teritorijos nuo Miesto sodo iki Alytaus piliakalnio pritaikymo rekreacijai projektà, kurá ið dalies finansuoja Europos Sàjungos struktûriniai fondai. Projekte numatyta ir dviejø lygiø tilto per Nemunà pëstiesiems bei dviratininkams statyba.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðiuo metu miesto savivaldybë ágyvendina teritorijos nuo Miesto sodo iki Alytaus piliakalnio pritaikymo rekreacijai projektà, kurá ið dalies finansuoja Europos Sàjungos struktûriniai fondai. Projekte numatyta ir dviejø lygiø tilto per Nemunà pëstiesiems bei dviratininkams statyba.

purio

Alytiðkiai domisi, kaip atrodys ðis tiltas - atkartos senàjá geleþinkelio ar bus ðiuolaikiðkas? Iðkils ant buvusio tilto atramø, kurios yra ádomus istorinio paveldo objektas, daþnai lankomas ir miesto sveèiø, ar ðalia jø?

Vizijà vertino pagal istoriðkumo, funkcionalumo kriterijus

Kaip informavo Alytaus miesto savivaldybës vyriausiasis architektas Mindaugas Mataþinskas, ðiuo metu jau ávykæs bûsimo pësèiøjø ir dviraèiø tilto per Nemunà vizijos konkursas, taèiau tikslûs statinio gabaritai bei konstruktyviniai sprendimai paaiðkës tik rengiant techniná projektà. Pësèiøjø tiltas bus statomas vietoje buvusio geleþinkelio tilto, manoma, ant senøjø akmeniniø jo atramø.

„Svarstyta galimybë pësèiøjø ir dviraèiø tiltà statyti atkuriant buvusio geleþinkelio tilto vaizdà, vienas ið vizijø vertinimo kriterijø buvo istoriðkumas, taip pat funkcionalumas, juk bûsimiems tilto naudotojams svarbu patogumas, tai bus priemonë pasiekti kità krantà pësèiomis ar dviraèiu. O senojo tilto iðvaizdà kiekvienas projektuotojas interpretuoja ir savo projekte atspindi savaip“, - sako M.Mataþinskas.

Numatoma, kad tiltas bus dviejø lygiø, vienu vaþiuos dviratininkai, kitu keliaus pëstieji. Tiltà per Nemunà, kuris sujungs pësèiøjø ir dviraèiø takà Dainø slënio pusëje ir já pratæs Pirmajame Alytuje, „Nemuno” sodø bendrijos link, projektuoja vizijos konkursà laimëjusi Kaune ásikûrusi UAB „Mitnija“.

Senojo tilto atramos privalës bûti saugomos

Ne tik ádëmiau á bûsimo tilto vizualizacijas paþvelgusiems - visiems Alytaus istorijai neabejingiems þmonëms kyla klausimas: koks likimas prasidëjus naujojo tilto statybai laukia akmeniniø senojo atramø, jei projektuotojai ant jø sumanys statyti kità tiltà?

Statiná projektuojanti „Mitnija“ Kultûros paveldo departamento (KPD) Alytaus teritoriniam padaliniui jau pateikë uþklausà: ar senojo tilto atramas „reikia ávardyti kaip kultûros paveldo objektà, bûtinai reikalingà iðsaugojimo?“
Paveldo specialistai atsakë, kad iðlikæ geleþinkelio tilto fragmentai neáraðyti á nekilnojamøjø kultûros vertybiø registrà, bet neabejotinai vertingi Alytaus miesto istorijai, taigi visos iðlikusios senojo tilto atramos saugotinos. Jei bûtø rasta nuardytø akmenø blokø, jie turi bûti panaudoti atstatant netektis.

KPD Alytaus teritorinio padalinio vyriausioji Valstybinë inspektorë Margarita Januðonienë mano, kad naujasis tiltas turëtø didelæ vertæ kaip kontrastas istoriniam objektui - senosioms atramoms, kurios neabejotinai yra vertingos ir kurias bûtina iðsaugoti.

(Beje, Alytuje yra ir daugiau istoriðkai vertingø, taèiau formaliai - kaip paveldas - nesaugomø, á registrus neátrauktø su istoriniu geleþinkeliu susijusiø objektø - tuneliai per Moterties ir Skernës upelius, protakos ir panaðiai. Vienintelë iðimtis - senoji geleþinkelio stotis, áraðyta á vietos kultûros paveldo registrà.)

Ðiek tiek istorijos

Geleþinkelio tiltas per Nemunà buvo pastatytas 1899 metais, tiesiant Varënos-Gardino geleþinkelá per Alytø, Suvalkus. Nemuno vagoje ámûryti du 20 metrø aukðèio taurai ir bemaþ pustreèio ðimto metrø ilgio tilto santvara.
Dël konstrukcijos geleþinkelio tiltas Alytuje tapo rusø inþinieriø pasididþiavimu, nes tuo metu buvo vienintelis toks Rusijos imperijoje. Jo projektuotojas ir statytojas - rusø inþinierius Nikolajus Beleliubskis. Ðis tiltas buvo bene aukðèiausias ið visø rusø pastatytø geleþinkelio tiltø per Nemunà.

Statinys iðsprogdintas 1915-øjø vasarà, rusø kariuomenei besitraukiant ið Alytaus.

Miestà uþëmæ vokieèiai susirûpino geleþinkelio tilto atstatymu, ðie darbai truko vos kelis mënesius. Per toká trumpà laikà atstatytas naujas labai dràsios konstrukcijos medinis tiltas keliais metrais aukðtesnis uþ senàjá. Statinys nebuvo labai tvirtas (juo neleisdavo sunkesniø traukiniø), taèiau 1915-1916 metø potvyná atlaikë.

1919-aisiais atnaujintas reguliarus susisiekimas geleþinkelio tiltu per Nemunà ties Alytumi. Tiesa, istoriniai ðaltiniai liudija, kad vaþiuojant traukiniams jis braðkëdavo ir linguodavo, todël keleiviai bûdavo priversti iðlipti ir kità krantà pasiekti pësèiomis. Ten sulaukdavo traukinio, ir kelionë á Varënà bûdavo tæsiama. Tokie „vojaþai“ geleþinkeliø valdybai pagaliau nusibodo, ir 1927 metais tiltas buvo uþdarytas, o vëliau - iðardytas.

Nepaisant ketinimø atkurti geleþinkelá Alytus-Varëna, tiltas taip ir liko neatstatytas.

(Ði ir daugiau informacijos, taip pat archyvinës fotografijos pateikiamos alytiðkiø entuziastø sukurtame interneto puslapyje www.olitaorany.projektas.lt.)

 
„Alytaus naujienos“