Kauno centre iĂ° vaikino atimtas dviratis
Parađyta admin Rugpjűčio 31 2009 15:40:29
Kauno centre ið jaunuolio atimtas dviratis. Sulaikyti trys plëðimu átariami nepilnameèiai.

Skaityti daugiau...


Iđplëstos naujienos
Kauno centre ið jaunuolio atimtas dviratis. Sulaikyti trys plëðimu átariami nepilnameèiai.

Sekmadienio vakarà, apie 19 val., Gedimino gatvëje paaugliai uþpuolë dviraèiu vaþiavusá 25 metø jaunuolá. Vaikinas buvo sumuðtas, ið jo atimtas 3500 litø vertës dviratis.

Nukentëjusysis nedelsdamas kreipësi á policijà. Kauno pareigûnai dar tà paèià dienà sulaikë plëðimu átarimus tris nepilnameèius - du septyniolikmeèius ir keturiolikmetá. Paaugliai uþdaryti á areðtinæ.
 

 
ELTA