V.Alesius atsilygins radusiam pavogtà jo dviratá
Parayta admin Rugsjo 04 2009 19:55:41
Antradiená apie 17-à valandà ið Paneriø gatvëje, Vilniuje, ásikûrusios garso áraðø studijos laiptinës pavogtas grupës „Skamp“ nario Viliaus Alesiaus geltonos spalvos „Scott“ markës dviratis. Atlikëjas átaria, kad jo transporto priemonæ pavogë á laiptinæ áëjæs, kaip pats sakë, „bomþelis“. Aðtuonerius metus Viliø dþiuginæs dviratis buvo apklijuotas „Zooyork“ ir „Ecco“ lipdukais. Radusiam ar kà nors þinanèiam apie V. Alesiaus transporto priemonæ, dainininkas þada atsilyginti.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Antradiená apie 17-à valandà ið Paneriø gatvëje, Vilniuje, ásikûrusios garso áraðø studijos laiptinës pavogtas grupës „Skamp“ nario Viliaus Alesiaus geltonos spalvos „Scott“ markës dviratis. Atlikëjas átaria, kad jo transporto priemonæ pavogë á laiptinæ áëjæs, kaip pats sakë, „bomþelis“. Aðtuonerius metus Viliø dþiuginæs dviratis buvo apklijuotas „Zooyork“ ir „Ecco“ lipdukais. Radusiam ar kà nors þinanèiam apie V. Alesiaus transporto priemonæ, dainininkas þada atsilyginti.

Vilius Alesius

„Að beveik þinau, kas mano dviratá pavogë. Buvo uþëjæs á laiptinæ „bomþelis“, ieðkojo siuvyklos. Pasakiau, kad siuvykla apaèioje. Jis iðëjo. Mano dviratis stovëjo laiptinëje neprirakintas“, - pasakojo dainininkas.

Kadangi laiptinëje, kurioje Vilius palikdavo dviratá, yra durys su kodiniu uþraktu, atlikëjas sakë, jog ypatingai saugoti dviraèio nebuvo prasmës, todël esà V. Alesius jo niekuomet nerakindavo ir palikdavo be baimës.

„Jis iðëjo ið laiptinës, o að iðeidinëjau po pusvalandþio. Dviraèio laiptinëje jau nebuvo“, - prisiminë V. Alesius.

Dviratá atlikëjas pirko prieð aðtuonerius metus, tuomet jo vertë buvo 1000-is litø. Kadangi jis nemaþai naudotas, ðiandien pavogto dviraèio vertæ nustatyti bûtø sunku.

Nors „Skamp“ narys sakë neturás daug vilties, kad jo transporto priemonë galëtø atsirasti, paþadëjo radusiam jo dviratá ar kà nors þinanèiam apie já, atsilyginti.

„Kaþkaip atsilyginsiu, tikrai. Dabar neþinau, kaip, reiktø sugalvoti kà nors originalaus, bet tikrai atsilyginèiau“, - þadëjo V. Alesius ir tæsë pokalbá: „Man atrodo, kad juo jau vaþinëja koks nors taboro gyventojas“.

Vilius sakë á policijà dël vagystës nesikreipæs, taèiau uþtikrino, kad jei jo senasis dviratis neatsiras, atlikëjas pirks naujà.

„Turëjau visokiø reikalø, todël nespëjau praneðti pareigûnams. Dviratis yra mano labai mëgiama transporto priemonë“, - tikino daininikas.

www.DELFI.lt