Vagies biznis - dviraèiai su priedais
Paraðyta admin Rugsëjo 04 2009 19:57:06
Alytiðkis Naujosios gatvës gyventojas 25-eriø metø Tomas Paplauskas namie retas sveèias, nes jau ðeðis kartus teistas. Kovo 9-àjà jis buvo paleistas ið laisvës atëmimo vietos atlikæs trejø metø ðeðiø mënesiø laisvës atëmimo bausmæ. Taèiau nebuvo ramus ir po mënesio vël apsivogë. Ir ne vienà kartà.

Skaityti daugiau...


Iðplëstos naujienos
Alytiðkis Naujosios gatvës gyventojas 25-eriø metø Tomas Paplauskas namie retas sveèias, nes jau ðeðis kartus teistas. Kovo 9-àjà jis buvo paleistas ið laisvës atëmimo vietos atlikæs trejø metø ðeðiø mënesiø laisvës atëmimo bausmæ. Taèiau nebuvo ramus ir po mënesio vël apsivogë. Ir ne vienà kartà.

dvi

Vakar Alytaus rajono apylinkës teismas, teisëja Vilma Dapkevièienë, jam paskelbë nuosprendá uþ dviraèiø vagystes. Teisme alytiðkio dar laukia kita baudþiamoji byla, kur jam inkriminuojami ðeði nusikaltimai.

Ið devinto aukðto tempë du surakintus dviraèius

Balandþio 9-àjà apie 6 val. T.Paplauskas ëjo pas paþástamà á Vingio gatvës 9 namà. Lipdamas þemyn deðimto aukðto aikðtelëje pamatë du dviraèius, prie vieno buvo pritvirtinta vaikiðka këdutë. Abu dviraèiai buvo uþrakinti. Ðalia stovëjo ir vaikiðkas dviratukas.

Vagiðius nuþvelgë grobá, bet trijø dviraèiø nepajëgë iðneðti - pasitenkino dviem. Juos nusirideno á krûmus prie Jazminø turgavietës, këdutæ iðmetë, o dviraèius pardavë nepaþástamiems asmenims. Dviraèiø savininkei Auðrai Pajëdaitei-Jarmalavièienei padaryta 1 tûkst. 900 litø þala.

Pamatë pro sandëliuko plyðá

Balandþio pradþioje T.Paplauskas ëjo pas tëvus á Naujosios gatvës 66 namà. Beeidamas pastebëjo, kad atidarytos á rûsá vedanèios Naujosios gatvës 70 namo durys.

Áëjæs á rûsá pro Alfonsijos Butnorienës sandëliuko plyðá pamatë dviratá. Sandëliukas buvo uþrakintas, todël iðtraukë durø vyrius ir pateko á vidø. Èiupæs grobá, iðlëkë lauk. Dviratis priklausë sandëliuko savininkës dukrai Sonatai Vosylienei. Jai padaryta 450 litø þala.

T.Paplauskas vogtà dviratá pasiûlë nepaþástamam jaunuoliui, policijai gerai þinomam nepilnameèiui G.M. Ðis nulëkë namo atneðti pinigø, o vagiðius per tà laikà suskubo á krûmus, kur buvo numetæs nuo anø dviraèiø nuplëðtà këdutæ. Tad vogtà dviratá su priedu pardavë brangiau - uþ 70 litø.

Teismui pakako árodymø kaltinamajam nuteisti: T.Paplauskui uþ dviraèiø vagystes skirta vienø metø ðeðiø mënesiø laisvës atëmimo bausmë pataisos namuose. Nuteistasis privalës atlyginti þalà.

Jurgis Kochanskas

 
„Alytaus naujienos“