Ispanas O.Freire kitais metais þada baigti dviratininko karjerà
Parayta admin Rugsjo 09 2009 16:29:19

Triskart pasaulio dviraèiø plento èempionas ispanas Oscaras Freire kitais metais þada baigti dviratininko karjerà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Triskart pasaulio dviraèiø plento èempionas ispanas Oscaras Freire kitais metais þada baigti dviratininko karjerà.

„2010 metais baigsis mano sutartis ir nesistengsiu, kad ji bûtø pratæsta. Karjeros pabaigai labai norëèiau iðkovoti ketvirtàjá pasaulio èempionato aukso medalá“, - laikraðèiui „El Mundo“ sakë 33 metø Olandijos komandos „Rabobank“ narys.

O.Freire pasaulio èempionu tapo 1999, 2001 ir 2004 metais, o 2000-aisiais pasaulio pirmenybëse pelnë bronzos medalá. Jis yra laimëjæs nemaþai „Tour de France“, „Vuelta a Espana“ ir „Tirreno-Adriatico“ lenktyniø etapø. O.Freire 2004 ir 2007 metais laimëjo lenktynes „Milanas - San Remas“.

http://www.lrytas.lt/