Akcijos „Gráþtam 09“ dalyviai dviraèiais gráþo ið Londono
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:36:33

Pirmadiená á Vilniø po 2 500 kilometrø þygio dviraèiais gráþo du Kembridþo studentai. Projekto „Gráþtam 2009“ organizatoriai ir dalyviai Manvydas ir Marius numynë atstumà nuo Londono iki Lietuvos, tokiu bûdu norëdami atkreipti visuomenës dëmesá á jaunimo emigracijos problemà. Pakeliui jie aplankë ávairiø ðaliø ambasadas ir su jø darbuotojais diskutavo emigracijos tema.

Vaikinø entuziazmo neatðaldë nei ávairûs dviraèiø gedimai, nei prastas oras, nei Lenkijos keliai.

Ðiuo metu Kembridþo universitete studijuojantys jaunuoliai baigæ studijas þada bûtinai gráþti á Lietuvà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Pirmadiená á Vilniø po 2 500 kilometrø þygio dviraèiais gráþo du Kembridþo studentai. Projekto „Gráþtam 2009“ organizatoriai ir dalyviai Manvydas ir Marius numynë atstumà nuo Londono iki Lietuvos, tokiu bûdu norëdami atkreipti visuomenës dëmesá á jaunimo emigracijos problemà. Pakeliui jie aplankë ávairiø ðaliø ambasadas ir su jø darbuotojais diskutavo emigracijos tema.

Vaikinø entuziazmo neatðaldë nei ávairûs dviraèiø gedimai, nei prastas oras, nei Lenkijos keliai.

Ðiuo metu Kembridþo universitete studijuojantys jaunuoliai baigæ studijas þada bûtinai gráþti á Lietuvà.