Ar atitiks keliamus reikalavimus naujasis dviraèiø takas?
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:39:34
Kauno dviraèiø takø tinklas ðiemet pailgës penkiais kilometrais. Naujoji trasa nusidrieks Vilijampolëje ðalia Nemuno ir baigsis prie Lampëdþiø eþero. Ðiuo metu dar tiesiamas dviraèiø takas buvo pradëtas kloti praëjusiais metais. Projekto kaina 1,1 mln. litø. „Dþiugu, kad nelengvais laikais pavyksta ágyvendinti toká paþangø, miestieèiø sveikatai ir poilsiui naudingà projektà. Gerai, kad meras dviratininkas. Dël to dabar poþiûris á dviraèiø takø plëtrà kur kas rimtesnis, sakë Kauno miesto savivaldybës Aplinkos apsaugos skyriaus vedëja Marija Stanikûnienë. Taèiau miesto aplinkosaugininkë nuogàstavo, kad ðiais metais ant naujo dviraèiø tako nepavyks árengti uþtvarø nuo automobiliø. Manoma, kad dviraèiø trasa ims naudotis prie Nemuno automobiliais atvykstantys þvejai.
Iplstos naujienos
Kauno dviraèiø takø tinklas ðiemet pailgës penkiais kilometrais. Naujoji trasa nusidrieks Vilijampolëje ðalia Nemuno ir baigsis prie Lampëdþiø eþero. Ðiuo metu dar tiesiamas dviraèiø takas buvo pradëtas kloti praëjusiais metais. Projekto kaina 1,1 mln. litø. „Dþiugu, kad nelengvais laikais pavyksta ágyvendinti toká paþangø, miestieèiø sveikatai ir poilsiui naudingà projektà. Gerai, kad meras dviratininkas. Dël to dabar poþiûris á dviraèiø takø plëtrà kur kas rimtesnis, sakë Kauno miesto savivaldybës Aplinkos apsaugos skyriaus vedëja Marija Stanikûnienë. Taèiau miesto aplinkosaugininkë nuogàstavo, kad ðiais metais ant naujo dviraèiø tako nepavyks árengti uþtvarø nuo automobiliø. Manoma, kad dviraèiø trasa ims naudotis prie Nemuno automobiliais atvykstantys þvejai.