Klaipëdieèiai leidosi á dviraèiø þygá
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:43:08

Ðeðtadiená gausus bûrys uostamiesèio gyventojø dviraèiais leidosi á þygá, kurio finiðavo prie vasaros estrados.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ðeðtadiená gausus bûrys uostamiesèio gyventojø dviraèiais leidosi á þygá, kurio finiðavo prie vasaros estrados.

Vidurdiená startavæs þygis sutraukë 211 dalyviø nuo maþiausiøjø iki vyriausiøjø.

"Dviratá turiu jau deðimt metø, o pastaruosius trejus nuolat juo vaþiuoju á darbà. Kasryt numinu penkis su puse kilometro pirmyn ir vakare – atgal. Þiemà nebaisu – gatvës gerai nuvalytos. Seniau visur vaþiuodavau maðina, o persësti ant dviraèio paskatino dukros pavyzdys. Ji gyvena Lenkijoje, kur dviraèiai populiaresni, ir visa jos ðeima nuolat jais vaþinëja. Pabandþiau, ánikau, o dabar dviratis – jau religija, o dar ir savijautà gerina“, – sakë kovà 70-àjá jubiliejø ðvæsiantis Lietuvos aukðtosios jûreivystës mokyklos docentas Rièardas Zaþeckis.

Lietuvos dviratininkø bendrijos atstovas Saulius Ruþinskas dþiaugësi renginiu, mat tokio pobûdþio organizuotø jungtiniø þygiø gausa uostamiestis pasigirti negali.

"Kita vertus, vasarà pajûrio miðkuose vingiuojanèiame dviraèiø take kiekvienà savaitgalá sutiksi ne maþiau kaip 100 klaipëdieèiø, kurie patys yra ápratæ leisti laisvalaiká vaþinëdami dviraèiais“, – ðypsojosi entuziastas, kuris ir pats leidosi á þygá drauge su kitais dalyviais.

Nuo Atgimimo aikðtës iki Labrenciðkiø kvartalo, toliau – dviraèiø takais iki finiðo Vasaros estradoje vingiuojanèio þygio dalyviai pavojingai lenktyniauti negalëjo, mat renginio tikslas nëra varþybos. Taèiau labiausiai ið þygeiviø gausos iðsiskyrusiems padalyti olimpinio èempiono Gintauto Umaro, kuris, beje, ir pats vaþiavo drauge, ásteigti prizai – atðvaitai, gertuvës ir kiti kiekvienam dviraèio mëgëjui pravartûs daiktai.

Juos gavo jauniausias bei vyriausias þygio dalyviai, linksmiausias dviratininkas, á þygá veþæsis gitarà, kelionës ákarðtyje pedalà nusilauþæs dviratininkas ir kt.

http://www.ve.lt/?data=2009-09-20&rub=1190113119&id=1253435896&gem=hot&rub=1190113119