„Diena be automobilio“ apsieis be drastiðkø idëjø
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:46:51
Kauno miesto politikai atsisakë prieðtaringai vertintos idëjos rugsëjo 21-àjà, kuri paskelbta „Diena be automobilio“, centrinëse miesto gatvëse visiðkai uþdrausti eismà.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Kauno miesto politikai atsisakë prieðtaringai vertintos idëjos rugsëjo 21-àjà, kuri paskelbta „Diena be automobilio“, centrinëse miesto gatvëse visiðkai uþdrausti eismà.

A.Kupèinskas þadëjo visus savo pavaldinius paraginti rugsëjo 21 dienà á darbà atvykti dviraèiu ar vieðuoju transportu.

Antroje rugsëjo pusëje visoje Europoje ðvenèiama judrioji savaitë, kurios metu þmonës bus skatinami bent laikinai atsisakyti automobiliø ir á darbà vaþiuoti dviraèiais ar visuomeniniu transportu. Kauno valdantiesiems nutarus rugsëjo 21-àjà paskelbti „Diena be automobilio“, miesto meras Andrius Kupèinskas pasiûlë, jog visà minëtà pirmadiená automobiliams bûtø draudþiama ávaþiuoti á Maironio, A.Mickevièiaus, K.Donelaièio ir Kæstuèio gatves.

Be to, buvo pasiûlyta „Dienà be automobilio“ maðinø statymà aplinkinëse miesto centro gatvëse apmokestinti dvigubu tarifu, o vaþiavimà vieðuoju transportu padaryti nemokamà. „Visus kvieèiu bent vienà dienà, vienà kartà per metus „pamirðti“ savo automobilius ir padovanoti sau bei savo miesto bendruomenei ðvaresná miesto orà“, – tàkart kalbëjo A.Kupèinskas.

Ðiems planams ið savivaldybës koridoriø pasklidus po miestà, idëja drausti eismà bei dvigubu tarifu apmokestinti automobiliø stovëjimà sukëlë daug diskusijø bei prieðtaringø vertinimø. Galiausiai miesto taryboje daugumà turinèios koalicijos partneriai minëtø idëjø ðalininkus atkalbëjo nuo tokiø, kaip pripaþino pats A.Kupèinskas, drastiðkø priemoniø.

„Koalicijoje buvo pasirinktas kiek nuosaikesnis ðios ðventës organizavimo scenarijus. Dabar bus daugiau akcentuojama ðvieèiamoji akcija. Þinoma, man ðiek tiek apmaudu. Norëtøsi, jog tà dienà troleibusai bei autobusai vaþinëtø nemokamai. Aiðku, suprantu kolegø ekonominius argumentus, kad sunkmeèiu nëra solidaru organizuoti nemokamà visuomeniná transportà, juo labiau kad troleibusø vairuotojai yra paskelbæ streikà“, – kalbëjo miesto vadovas, priminæs, jog vienas ið ðventinës savaitës akcentø bus naujojo dviraèio tako, sujungsianèio P.Vileiðio tiltà su Lampëdþiais, atidarymas.

http://www.15min.lt