Klaipëdoje dviraèiø takus perkels á gatvæ
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:50:12

Prieð kelis metus miesto centre nutiestus dviraèiø takus ruoðiamasi panaikinti. Uostamiesèio valdþia susizgribo, kad kai kur prasilenkti dviratininkams ir pëstiesiems tiesiog neámanoma.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Prieð kelis metus miesto centre nutiestus dviraèiø takus ruoðiamasi panaikinti. Uostamiesèio valdþia susizgribo, kad kai kur prasilenkti dviratininkams ir pëstiesiems tiesiog neámanoma.

Pasak Klaipëdos miesto savivaldybës Transporto tarnybos vedëjo Rimanto Mockaus, jau seniai kalbama, kad ðie takai iðdëstyti neracionaliai – jais vaþinëjantys dviratininkai neretai kliudo pësèiuosius.
"Dviraèiø takai kai kur tikrai per platûs. Dël jø sulaukiame nemaþai ir gyventojø skundø, tad reikia kaþkà keisti. Kà darysime, kol kas neþinau, vyksta tik pokalbiai, jokiø rimtø sprendimø kol kas nepriimta. Vis dëlto bûtø logiðka dviraèiø takà perkelti á vaþiuojamàjà dalá – pirmàjà juostà skirti tik dviratininkams ir vieðajam transportui. Tai praktikuojama daugelyje Vakarø ðaliø", – patikino R.Mockus.
Kada dviraèio takas nuo Senojo turgaus bei visa Manto gatve galëtø bûti perkeltas á vaþiuojamàjà dalá, kol kas neaiðku. R.Mockaus teigimu, viskas priklausys nuo lëðø – kada ir kiek ðio klaidingo sprendinio taisymui bus skirta pinigø.


http://kauno.diena.lt