Valdþia imasi dviraèiø tako
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:51:29

Uostamiesèio valdþia ryþtasi taisyti anksèiau padarytà klaidà ir gelbëti pësèiuosius nuo miesto centre siauruèiais ðaligatviais lakstanèiø dviratininkø.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Uostamiesèio valdþia ryþtasi taisyti anksèiau padarytà klaidà ir gelbëti pësèiuosius nuo miesto centre siauruèiais ðaligatviais lakstanèiø dviratininkø.

Valdþia imasi dviraèiø tako

Pasak Klaipëdos miesto tarybos Teritorijø planavimo komiteto atstovo Mariaus Usonio, gaunamos krûvos þmoniø nusiskundimø dël dviraèiø eismo nuo senojo turgaus iki Herkaus Manto gatvës viaduko.

Prieð kelerius metus ant ðaligatviø paþymëti dviraèiø takai, anot komiteto nariø, nëra racionalûs - didþiuliu greièiu vaþinëjantys dviratininkai nuolat traumuoja pësèiuosius, tarp kuriø bûna ir atsipalaidavusiø miestu besigroþinèiø turistø.

 

"Pats þinau kelis nelaimingus atvejus, kai lûþo rankos, buvo iðmuðti dantys", - sakë M. Usonis. 

Anot Klaipëdos savivaldybës Architektûros ir miesto planavimo skyriaus vedëjo pavaduotojo Kæstuèio Vaitiekûno, tokiø dalykø, kaip sutapatintas pësèiøjø ir dviraèiø takas, apskritai nerekomenduojama daryti. Toks takas, koks jis yra dabar, centrinëje Klaipëdos dalyje atsiradæs "ið bëdos".

M. Usonio teigimu, galimi du bûdai spræsti ðiai problemai: ðaligatviu vingiuojantá dviraèiø takà perkelti á vaþiuojamàjà gatvës dalá pirmàjà eismo juostà skiriant tik dviraèiams ir visuomeniniam transportui arba nukreipti dviratininkus paraleliomis gatvëmis.

Iniciatyvos spræsti problemà ëmæsis Teritorijø planavimo komitetas ketina apsvarstyti ávairiausius variantus ir ieðkoti optimalios iðeities.

"Kokia alternatyva?"

 

Saulius RUÞINSKAS, Lietuvos dviratininkø draugijos atstovas 

Taip, bëdø dël dviraèiø tako nuo Danës upës iki Herkaus Manto gatvës viaduko yra, bet kokia bûtø alternatyva já panaikinus? Jei bûtø uþbrëþta linija vaþiuojamojoje dalyje arba pakelta danga, kaip yra uþsienyje, bûtø geriau nei vaþinëti ten, kur vaikðto pëstieji. Apvaþiuoti kur nors kitu keliu? Dviratininkas visada renkasi tiesiausià kelià. Toje paèioje juostoje su autobusais, manyèiau, dviratininkai galëtø vaþiuoti. Ðiaip ar taip, reikëtø kà nors daryti.

Kartais vaþiuoju minima atkarpa, daþniausiai ðaligatviu, ir konfliktø su pësèiaisiais bûna praktiðkai kiekvienà kartà, tenka nuolat naudoti garsiná signalà. Be to, dviratininkø daþnai nesaugo ir nepraleidþia ið kiemø iðvaþiuojanèios maðinos, nors turëtø tai daryti. Jeigu dviratininkas vaþiuotø gatve, iðvaþiuojanèios ið ðalutinio kelio maðinos já praleistø.

"Reikëtø spræsti kompleksiðkai"

 

Alvydas KATKAUSKAS, Klaipëdos apskrities VPK Keliø policijos biuro virðininkas 

Situacija nëra tokia jau bloga. Suþalojimø pasitaiko, bet jeigu visi paisytø dviraèiø ir pësèiøjø takø atskyrimo, tokiø problemø nebûtø. O dabar, þinoma, ir pësèiøjø amþius, ir dviratininkø elgesys...

Pavyzdþiui, Ðvedija naudoja toká patá variantà, koks yra ir pas mus. Dviraèiø ir pësèiøjø takai turi bûti viename lygyje, nes vaþiuojamojoje dalyje, ypaè jeigu eismas intensyvus, dviratininkui yra nesaugu, netgi jei tai bûtø tik autobusams ir dviraèiams skirta eismo juosta. Gatvëmis vaþiuotø ir vaikai, be to, su mûsø vairuotojø mentalitetu nepadarysi taip, kad jie neávaþiuotø á ne jiems skirtà juostà. Pasaulyje visur stengiamasi atskirti dviraèius ir pësèiuosius nuo automobiliø.

Problemà reikëtø spræsti kompleksiðkai, galbût, pavyzdþiui, daryti atskirus dviraèiø takus nepriartinant jø prie magistraliniø gatviø.