Ið ryto su dviraèiu - vakare automobiliu
Parayta admin Rugsjo 22 2009 16:54:09

Visus kolegas raginæs Europos judriàjà savaitæ pradëti be automobilio, Kauno miesto meras vakarop maðina iðdûmë á Vilniø. Pasivaþinëjimo dviraèiu entuziastas Andrius Kupèinskas ið ryto lietaus nepabûgo ir, kaip þadëjo, á darbà atvyko dviraèiu.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Visus kolegas raginæs Europos judriàjà savaitæ pradëti be automobilio, Kauno miesto meras vakarop maðina iðdûmë á Vilniø. Pasivaþinëjimo dviraèiu entuziastas Andrius Kupèinskas ið ryto lietaus nepabûgo ir, kaip þadëjo, á darbà atvyko dviraèiu.

Ið ryto su dviraèiu - vakare automobiliu

Tà patá rytà á savivaldybës tarybos Kolegijos posëdá susirinkusius politikus ir tarnautojus meras paragino visà dienà vengti vaþiuoti automobiliais, taèiau apie 16.30 val. á tarnybiná automobilá sëdæs meras iðrûko á Vilniø.

Miesto vadovas sakë dviratá palikæs savivaldybëje. Paklaustas, kodël nesivadovavo savo siûlymu naudotis vieðuoju transportu ir á sostinæ nevaþiavo autobusu arba traukiniu, meras tik ðyptelëjo.