Deklaracija
Paraðyta admin Rugsëjo 22 2009 17:04:27

Dviratis yra sveika, ðvari, greita, ekonomiðka ir moderni transporto priemonë. Vaþiavimas dviraèiu suteikia dþiaugmà ir paturtina kiekvienà europietiðkà miestà, kuris nori bûti patrauklia vieta gyventi.

Daugiau informacijos ir kur pasiraðyti spauskite "skaityti daugiau" nuorodà,


Iðplëstos naujienos

Dviratis yra sveika, ðvari, greita, ekonomiðka ir moderni transporto priemonë. Vaþiavimas dviraèiu suteikia dþiaugmà ir paturtina kiekvienà europietiðkà miestà, kuris nori bûti patrauklia vieta gyventi.

Mes, Velomanija Vilnius 2009, pastebime, kad

  1. Efektyvus mokymas gali spræsti daugumà problemø: realybë yra geresnë negu galite ásivaizduoti;
  2. Miesto centro dviraèiø infrastruktûra turëtø bûti integracinë (suvedanti) o ne iðskirianti transporto priemones. Ðiam tikslui pasiekti, galima pvz. sulëtinti eismà tam tikrose vietose, árengti zonas be automobiliø;
  3. Miesto dviraèiø keliai turëtø bûti asfaltuoti;
  4. Dviraèiø keliai turëtø bûti iðtisiniai, o ne fragmentiðki (nutrûkstantys).
  5. Dviratininkams trûksta saugaus dviraèiø stovëjimo sprendimø;
  6. Gera infrastruktûra dviraèiø vaþiavimui gali bûti iðvystyta tik bendradarbiaujant vietinëms bendruomenëms, valstybës institucijoms ir nevyriausybinëms organizacijoms.

Kitos mums svarbios temos yra centralizuotas dviraèiø registras, iðtisiniai dviraèiø keliai su lygia, nenutrûkstanèia danga bei galimybë gabenti dviratá visuomeniniu transportu.

Vilnius, 2009 metø liepos mën. 29 d.

PASIRAÐYTI