"Lietuvos draudimas“: populiarëja dviraèiai – daugiau ir jø vagysèiø
Parayta admin Rugsjo 24 2009 17:20:27

Dviraèiø populiarumo augimas Lietuvoje paskatino ir jø vagysèiø daugëjimà. Vis dëlto, ðalies draudimo rinkos lyderis ,,Lietuvos draudimas” pastebi, kad nepaisant tokios tendencijos, dviraèiø savininkai dar nëra ápratæ kompleksiðkai naudotis visomis savo transporto priemoniø apsaugos priemonëmis. Draudikai fiksuoja, kad iðmokø uþ prarastus dviraèius per pastaruosius metus nepadaugëjo, be to, nepakankamas dëmesys skiriamas ir fizinei dviraèiø apsaugai.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Dviraèiø populiarumo augimas Lietuvoje paskatino ir jø vagysèiø daugëjimà. Vis dëlto, ðalies draudimo rinkos lyderis ,,Lietuvos draudimas” pastebi, kad nepaisant tokios tendencijos, dviraèiø savininkai dar nëra ápratæ kompleksiðkai naudotis visomis savo transporto priemoniø apsaugos priemonëmis. Draudikai fiksuoja, kad iðmokø uþ prarastus dviraèius per pastaruosius metus nepadaugëjo, be to, nepakankamas dëmesys skiriamas ir fizinei dviraèiø apsaugai.

Draudimo iðmokø uþ vagiðiø pradangintus dviraèius Lietuvos gyventojai gali kreiptis, jei yra apsidraudæ namø turto draudimu. Priklausomai nuo dviraèio vertës, tokia iðmoka vidutiniðkai siekia apie 1000 litø. Per aðtuonis ðiø metø mënesius draudimo bendrovë klientams jau atlygino 335 namø turto vagysèiø þalas, viso uþ kiek daugiau nei 1,5 milijono litø. Vidutinë vagystës þala buvo apie 4,5 tûkst. litø.

,,Rugsëjo 22-àjà minima tarptautinë diena be automobilio kasmet vis daugiau Lietuvos vairuotojø paskatina kelionei á darbà rinktis dviratæ transporto priemonæ. Pastebime, kad ðiemet daugiau þmoniø dviraèiu keliauja kiekvienà dienà. Deja, dël ekonominës situacijos padidëjæs ilgapirðèiø aktyvumas kelia vis didesnæ grësmæ ðiam turtui”, – sakë ,,Lietuvos draudimo” Strategijos, klientø ir marketingo departamento direktorius Vaidotas Krencius.

,,Norint apsaugoti savo pamëgtà dviratæ transporto priemonæ, reikëtø pasirûpinti jos saugumà didinanèiomis priemonëmis. Pirmiausia, nepagailëti pinigø gerai dviraèio spynai. Ðiam pirkiniui rekomenduojama skirti ne maþiau 10 proc. dviraèio vertës. Taip pat patartina palikti dviratá kuo saugesnëse vietose, pavyzdþiui, aikðtelëse, stebimose vaizdo kamerø”, – pasakojo V. Krencius.

Pasak jo, reikëtø nepamirðti ir draudimo. „Jei vis dëlto vagystës ar turto sugadinamo iðvengti nepavyktø, nuostoliai bus bent atlyginti“, – sakë V. Krencius. Kaip ir daugumoje ðaliø, Lietuvoje dviraèiai yra traktuojami kaip namø turtas ir jø praradimas ar sugadinimas yra kompensuojami pagal namø turto draudimo sàlygas. 

Devintà kartà Lietuvoje surengta akcija „Mieste – be savo automobilio” pirmàkart ávyko Prancûzijoje 1998 metais. Po metø akcija vyko jau 760-yje Europos miestø. 2001 m. gruodþio 8 d. Berlyno Aplinkosaugos akademijoje buvo ávertinti pirmøjø akcijø ,,Mieste – be savo automobilio” rezultatai ir pasiraðyta visø dalyvaujanèiø ðaliø aplinkos ministrø, taip jø – ir Lietuvos, deklaracija. Nuo tada rugsëjo 22-oji yra paskelbta Tarptautine diena be automobilio.

Akcijoje treèius metus dalyvavo ir ,,Lietuvos draudimas”. Ðiemet visoje ðalyje dienos be automobilio iniciatyvà palaikë 500 – apie 40 proc. – bendrovës darbuotojø.

Dienà be automobilio siekiama atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto átakà aplinkai ir þmoniø sveikatai, o kiekvienas þmogus gali asmeniðkai prisidëti prie ðvarios aplinkos iðsaugojimo.

„Lietuvos draudimas“ priklauso vienai didþiausiø draudimo grupiø RSA, teikianèiai draudimo paslaugas daugiau nei 130 ðaliø ir aptarnaujanèiai apie 200 mln. klientø visame pasaulyje.