Naujajame sezone Krupeckaitë dviraèiø treke tikisi medaliø
Parayta admin Rugsjo 24 2009 17:29:45
Antradiená spaudos konferencijoje artimiausius sezono planus pristaèiusi planetos dviraèiø treko èempionë ir pasaulio rekordo 500 m atskiro starto lenktynëse savininkë Simona Krupeckaitë tvirtino, jog ið laukianèiø keturiø sezono varþybø Lietuvai þada atveþti po medalá.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Antradiená spaudos konferencijoje artimiausius sezono planus pristaèiusi planetos dviraèiø treko èempionë ir pasaulio rekordo 500 m atskiro starto lenktynëse savininkë Simona Krupeckaitë tvirtino, jog ið laukianèiø keturiø sezono varþybø Lietuvai þada atveþti po medalá.

Simona Krupeckaitë

S. Krupeckaitës teigimu, ji jauèiasi itin gerai pasirengusi naujajam sezonui, todël neabejoja, jog visose varþybose pajëgs varþytis dël aukðèiausiø apdovanojimø .

„Labai pasitikiu savo jëgomis, kadangi profesionaliø treneriø, tarp kuriø - ir mano vyras Dmitrijus Leopoldas, komandos dëka pasirengimas varþyboms vyksta sklandþiai, dëliojame startø taktikà“,- kalbëjo dviratininkë.

Artimiausios dviratininkës varþybos - spalio 17 dienà prasidësiantis Europos èempionatas Gente (Belgija). Ðá sezonà S. Krupeckaitë taip pat varþysis dël pasaulio taurës spalio 30 dienà Manèesteryje (Anglija) ir gruodþio 10 dienà Kalyje (Kolumbija) bei dalyvaus pasaulio èempionate, startuosianèiame ateinanèiø metø kovo 24 dienà Kopenhagoje (Danija).

„Svarbiausios ið artëjanèiø varþybø, be abejo, yra pasaulio èempionatas Danijoje, kuriame teks susirungti su stipriausiomis varþovëmis brite Victoria Pendleton, buvusia pasaulio rekordininke australe Anna Meares ir olande Willy Kanis. Taèiau kokios stiprios bebûtø mano varþovës, jauèiuosi pasirengusi kovai dël medaliø“,- tvirtino pasaulio rekordininkë.

Kadangi dviraèiø trekas - itin brangi olimpinë sporto ðaka, kur vien specialus dviratis gali kainuoti per 7 tûkst. eurø, sportininkë dþiaugiasi pradëdama sezonà su jos siekius ir uþsispyrimà palaikanèiu rëmëju - ágaliotàja „Fiat“ ir „Alfa Romeo“ atstove Lietuvoje UAB „Autobrava“.

„Deja, dauguma pasaulyje garsiø ir daug pasiekusiø Lietuvos sportininkø dël vienokiø ar kitokiø prieþasèiø yra nepelnytai pamirðtami. Mes didþiuojamës galëdami paremti pasaulio rekordininkës siekius naujajame sezone ir tuo paèiu ðalies vardo garsinimà pasaulyje“,- sakë UAB „Autobrava“ vadovas Jonas Bacevièius.

Po spaudos konferencijos S. Krupeckaitei buvo áteiktas bendradarbiavimo pradþios simbolis - jos mëgiamo italiðko prekës þenklo, automobilio „Alfa Romeo 159 Sportwagon“ rakteliai.

BNS