Mirë Belgijos dviraèiø legendos porininkas
Parayta admin Spalio 05 2009 16:45:51
Treèiadiená mirë belgø dviratininkas Victoras Van Schilas (1939–2009), buvæs iðtikimiausias garsiausio pasaulio dviratininko Eddy Merckxo – „Kanibalo“ – porininkas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Treèiadiená mirë belgø dviratininkas Victoras Van Schilas (1939–2009), buvæs iðtikimiausias garsiausio pasaulio dviratininko Eddy Merckxo – „Kanibalo“ – porininkas.

V. Van Schilas buvo profesionalus sportininkas, pasiþymëjæs dviraèiø sporto istorijoje 1962 – 1977 m. Per visà savo karjerà jis laimëjo 2 etapus „Vuelta a España“ (1964 ir 1968) ir po 1 etapà „Tour de Belgique“ (1966) bei „Tour de Wallonie“ (1967) lenktynëse. Jo laimëjimø sàraðe – taip pat pergalës La Coupe Sels (1963) ir La Fleche Brabançonne (1968) varþybose.

Ðis belgø dviratininkas 1968–1976 metais iðtikimai lydëjo ir svariai prisidëjo prie þymiojo tautieèio Eddy Merckxo, kuris dël pasiekto rekordinio pergaliø skaièiaus buvo pramintas „Kanibalu“ (t. y., nepasotinamuoju), pasiekimø: po 5 kartus laimëtø „Tour de France“ ir „Giro d’Italia“ lenktyniø, pergalës „Vuelta a España“ ir dar daug kitø laimëjimø.

Ð. m. gruodþio 21 d. Victorui Van Schilui bûtø suëjæ 70 metø.
 

 
Balsas.lt