Anglas vos per 175 dienas dviraèiu apvaþiavo visà Þemæ!
Parayta admin Spalio 05 2009 16:47:49
Anglas Jamesas Bowsorpas Þemæ dviraèiu apvaþiavo per 175 dienas ir ankstesná pasaulio rekordà pagerino 20 parø. Maþiau nei per pusmetá dviratininkas numynë 29 tûkstanèius kilometrø ir aplankë 20 ðaliø.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Anglas Jamesas Bowsorpas Þemæ dviraèiu apvaþiavo per 175 dienas ir ankstesná pasaulio rekordà pagerino 20 parø. Maþiau nei per pusmetá dviratininkas numynë 29 tûkstanèius kilometrø ir aplankë 20 ðaliø.

Kovo mënesá Londono centre, Heide parke, startavæs anglas po maþiau nei pusës metø sugráþo á tà paèià vietà ir þurnalistams pareiðkë, kad jauèiasi puikiai, bet dþiaugiasi, kad kitàdien ant dviraèio lipti nebereikës.

D. Bowsorpas kasdien nuvaþiuodavo daugiau nei po 160 kilometrø, taèiau bûdavo ir prastovø dienø. Pavyzdþiui, Indijoje dël ligos jam teko prasivolioti vieðbuèio lovoje net penkias dienas.

Bûta ir kitø nemaloniø nutikimø. Australijoje anglas skaudþiai griuvo uþvaþiavæs ant vietinio gyvûno vombato. Ten pat já ið pravaþiuojanèios maðinos apmëtë kebabais. Irane dviratininkà persekiojo automobilis, kuriame sëdëjo penki átartini tipeliai.

Vis tik rekordininkas teigë, kad kelionës metu jis sutiko labai daug draugiðkø þmoniø, kurie uþ dykà já maitino ir remontavo dviratá.

Dviratininkas tikisi, kad ði kelionë jam padës ið rëmëjø surinkti 1,8 milijonus svarø sterlingø, kuriuos D. Bowsorpas skirtø kovai su Parkinsono liga.
 

 
Ekstremalas.lt