Dviraèiu á aukaspalvá rudená - 2009
Parayta admin Spalio 12 2009 15:50:07

Spalio 4 d. Vilkaviðkyje vyko Vilkaviðkio miesto bendruomenës ir Senø veþimø klubo organizuotas þygis ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“. Nors nieko gero neþadanèios oro prognozës gàsdino þmones, á jau tradicija tapusá þygá susirinko 133 þygeiviai. Tai jau 7-asis nuo 2006 m. rudens du kartus per metus – pavasará ir rudená, vilkaviðkieèiø organizuojamas þygis. Á iðpopuliarëjusius þygius gausiai renkasi vilkaviðkieèiai, visada bûna dviratininkø ir ið kitø miestø. Ðiø metø pavasariniame þygyje, kai oras buvo puikus, dalyvavo net 470 þygeiviø.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Spalio 4 d. Vilkaviðkyje vyko Vilkaviðkio miesto bendruomenës ir Senø veþimø klubo organizuotas þygis ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“. Nors nieko gero neþadanèios oro prognozës gàsdino þmones, á jau tradicija tapusá þygá susirinko 133 þygeiviai. Tai jau 7-asis nuo 2006 m. rudens du kartus per metus – pavasará ir rudená, vilkaviðkieèiø organizuojamas þygis. Á iðpopuliarëjusius þygius gausiai renkasi vilkaviðkieèiai, visada bûna dviratininkø ir ið kitø miestø. Ðiø metø pavasariniame þygyje, kai oras buvo puikus, dalyvavo net 470 þygeiviø.
Þygio ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“ pradþioje J.Basanavièiaus aikðtëje buvo pasodintas Lietuvos vardo tûkstantmeèio àþuolas. Kiekvienam dalyviui registruojantis buvo áteiktas þygio lipdukas dviraèiui paþymëti, þenkliukas ir informacinë dalyvio kortelë. Þygio marðrutas tradiciðkai ið J.Basanavièiaus aikðtës prasidëjo paradu Vilkaviðkio gatvëmis, toliau ðalia Uosijos miðko ir Ðirvintos upës, nuvedë iki karo metu sugriautos Lankeliðkiø baþnyèios. Lankeliðkiai – seniausia Vilkaviðkio r. vieta, pirmoji katalikø baþnyèia ðioje vietoje pastatyta prieð 400 metø. Prie Lankeliðkiø baþnyèios þygio dalyvius pasitiko organizatoriø paruoðta turistinë arbata ir aktyviø vietinës Klampuèiø kaimo bendruomenës nariø paruoðtas vaiðiø stalas. Apie Lankeliðkius ir ið ðio kraðto kilusius þmones papasakojo Vilkaviðkio kraðto muziejaus direktorius Antanas Þilinskas. Pailsëjus, þygis buvo tæsiamas jau kito Ðirvintos upës kranto pusëje pro Vaièlaukio km. iki Paeþeriø dvaro sodybos. Èia, þygio pabaigoje, 26 km. nuvaþiavusius dviratininkus, organizatoriai vaiðino turistine sriuba, áteikë diplomus iðskirtiniams þygio dalyviams bei padëkas rëmëjams ir pagalbininkams. Po to þygeiviai aplankë Paeþeriø dvaro rûmuose ásikûrusá Vilkaviðkio kraðto muziejø, pasigroþëjo nuo belvederio bokðto atsiverianèiu Paeþeriø eþero vaizdu.

Vilkaviðkio miesto bendruomenës narys Dalius Neðukaitis


Þygio data: 2009 10 04 d. Marðruto ilgis 26 km. Þygio trukmë - 4,5 val.
Dalyviø skaièius – 133.
Jauniausias þygio dalyvis – Augustë Liþaitytë ið Vilkaviðkio (3 m., gim. 2006m);
Jauniausias dviratininkas - Rokas Dailydavièius ið Kybartø (5 m, gim. 2004m);
Þygio senjora – Janina Liepinienë ið Vilkaviðkio (64m.);
Þygio senjoras – Juozas Neðukaitis ið Vilkaviðkio (80m.);
Gausiausia þygio ðeimyna – Peèiuliø (4 asm.) ið Vilkaviðkio (Nijolë, Egidijus, Raminta, Deividas Peèiuliai);
Ðauniausia þygio komanda – komanda „VILKAUJA“ (11 asm.), vadovas Linas Dubickas;
Ið toliausiai atvykæ þygio dalyviai – Valentinas Rutkauskas ið Vilniaus, Viktorija Sacharova ið Vilniaus;
Ið toliausiai dviraèiu atvykusi þygio dalyvë – Valë Savickienë ið Uþbaliø (14 km).
Þygio organizatoriai: Vilkaviðkio miesto bendruomenë ir Senø veþimø klubas.

Dëkojame rëmëjams ir pagalbininkams prisidëjusiems prie þygio ,,Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2009“ organizavimo:
UAB "SANTAKOS LAIKRAÐTIS"; Vytauto Mauros UAB „NEDA“; Valentinui GENAIÈIUI.
Senø veþimø klubui; UAB „SAUGREMA“; UAB „GIREMA“; Ritos Marcelionytës suburtiems savanoriams; Vilkaviðkio kr. muziejaus direktoriui Antanui Þilinskui; Lijanai Dulskytei; Jolantai Dirgëlienei; Kæstuèiui Þiemiui; Valentinui Rutkauskui; Vilkaviðkio policininkams; Klampuèiø km. bendruomenei.

Foto Lino Dubicko ir Eglës Mièiulienës

 

http://minam.lt/images/Picture%20208.jpg