Pradëti dviraèiø tako Palanga - Ðventoji rekonstrukcijos darbai
Parayta admin Spalio 12 2009 15:58:41

Palangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione“ (LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007–2013 m. Projekto tikslas – dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis – 2009 m. kovo 1 d. – 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos – 4.148.757,76 Lt.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Palangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione“

Palangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione“ (LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007–2013 m. Projekto tikslas – dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis – 2009 m. kovo 1 d. – 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos – 4.148.757,76 Lt.

Pradëti dviraèiø tako Palanga - Ðventoji rekonstrukcijos darbai

Palangos miesto savivaldybë, kartu su Klaipëdos rajono savivaldybe, Nicos savivaldybe (Latvija) ir Rucavos savivaldybe (Latvija) ágyvendina projektà „Aktyvaus turizmo vystymas pasienio regione" (LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007-2013 m. Projekto tikslas - dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis - 2009 m. kovo 1 d. - 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos - 4.148.757,76 Lt.

 Projekto metu bus atnaujinama turizmo infrastruktûra, rekonstruojant 12 km dviraèiø takà Palanga-Ðventoji, Klaipëdos rajono ir Nicos turizmo informacijos centrus, juos pritaikant keliaujantiems dviraèiais. Projekto metu bus rengiama dviraèiø turizmo plëtros Lietuvos-Latvijos pasienyje studija, keliama savivaldybiø architektø, teritorinio planavimo ir turizmo specialistø kvalifikacija ir dalijamasi patirtimi dviraèiø turizmo planavimo ir marketingo srityse. Vieðinimo priemonëmis bei dalyvavimu tarptautinëse turizmo parodose bus skleidþiama informacija apie dviraèiø marðrutus Lietuvos Latvijos pasienio regione.

 Nuo ð. m. rugsëjo mënesio jau pradëti dviraèiø tako Palanga-Ðventoji rekonstrukcijos darbai. Greta dviraèiø tako bus árengtos 3 papildomos poilsio aikðtelës su dviraèiø stovais, suoliukais ir ðiukðlinëmis, 2 biotualetais, dviraèiø tako atkarpa ties Oðupiu bus apðviesta. Numatomas rekonstruoti tako plotis bus 3,25 m ir atitiks EuroVelo dviraèiø takams keliamus ploèio reikalavimus. Dviraèiø tako rekonstrukcijos darbus planuojama uþbaigti iki 2010 m. vasaros sezono pradþios. Ðiø darbø vertë 1,6 mln. Lt.

Artimiausiu laiku Palangoje ávyks seminaras tema „Dviraèiø turizmo infrastruktûros plëtros galimybës Lietuvos Latvijos pasienyje", skirtas savivaldybiø specialistams.

  

Kontaktinis asmuo:

Irena Ðatkauskienë

Palangos miesto savivaldybës administracija

Ekonominës plëtros skyrius

Telefonas: (8 460) 51 225

El. paðtas: [email protected]

 Ðis dokumentas buvo parengtas su Europos Sàjungos finansine pagalba. Uþ ðio dokumento turiná atsako tik Palangos miesto savivaldybës administracija ir jis neatspindi Europos Sàjungos pozicijos.

(LLI-037), finansuojamà pagal Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sienà programà 2007–2013 m. Projekto tikslas – dviraèiø turizmo plëtra Lietuvos-Latvijos pasienio regione. Projekto ágyvendinimo laikotarpis – 2009 m. kovo 1 d. – 2011 m. vasario 28 d. Projekto vertë 4.880.891,47 Lt. Europos regioninës plëtros fondo lëðos – 4.148.757,76 Lt.