Á Europos èempionatà Krupeckaitë iðvyksta tikëdamasi medaliø
Parayta admin Spalio 17 2009 12:28:17

Ið Belgijos, kur savaitgalá vyks Europos dviraèiø treko èempionato, lietuvë Simona Krupeckaitë tikisi gráþti su medaliais.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Ið Belgijos, kur savaitgalá vyks Europos dviraèiø treko èempionato, lietuvë Simona Krupeckaitë tikisi gráþti su medaliais.

Simona Krupeckaitë

Pajëgiausia Lietuvos treko dviratininkë tikisi, kad uþlipti ant podiumo jai nesutrukdys tai, kad per dvi dienas teks áveikti keturias skirtingas rungtis.

„Tokio tipo varþybose dalyvauju pirmà kartà, – tikino ðiandien á Belgijà iðvykstanti S. Krupeckaitë. – Ðiuo metu intensyviai ruoðiuosi 200 m. varþyboms ið eigos, iliuminatoriaus, keirino ir sprinto rungtims. Kadangi Europos èempionas paaiðkës tik susumavus visø minëtøjø rungèiø rezultatus, turiu bûti tolygiai pasiruoðusi átemptai kovai visose keturiose jø. Be to, kol kas neþinau visø konkurenèiø, dalyvausianèiø ðiose itin aukðto lygio varþybose“.

Ðeðtadiená ir sekmadiená vyksianèiose varþybose Lietuvai taip pat atstovaus dviratininkës Gintarë Gaivenytë ir Svetlana Pauliukaitë. Á Europos èempionatà sportininkës vyksta lydimos trenerio Dmitrijaus Leopoldo.

S. Krupeckaitë ðá sezonà taip pat varþysis dël pasaulio taurës Anglijoje ir Kolumbijoje bei kovo mënesá dalyvaus pasaulio èempionate Danijoje.

Alfa.lt