Lietuvos pasienieèiai suèiupo Rusijos dviratininkø rinktinæ
Parayta admin Spalio 17 2009 12:31:42
Zarasø pasienieèiams ákliuvo ið Lietuvos iðvykstanèios Rusijos dviraèiø rinktinës nariai, per ilgai uþsibuvæ Ðengeno erdvëje. Jiems skirta bauda ir nurodyta iðvykti ið Ðengeno erdvës, praneða VSAT.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Zarasø pasienieèiams ákliuvo ið Lietuvos iðvykstanèios Rusijos dviraèiø rinktinës nariai, per ilgai uþsibuvæ Ðengeno erdvëje. Jiems skirta bauda ir nurodyta iðvykti ið Ðengeno erdvës, praneða VSAT.

Ketvirtadiená VSAT Ðiauliø rinktinës Zarasø uþkardos pasienieèiai, kovojantys prieð nelegalià migracijà, Zarasø rajono Smëlynës kaime pasirinktiniam patikrinimui sustabdë ið Lietuvos á Latvijà vykstantá autobusà "Mercedes Benz" rusiðkais valstybiniais registracijos numeriais.

Dviratininkø lenktynës

Patikrinus juo vykusiø asmenø dokumentus paaiðkëjo, kad devyni keleiviai, Rusijos pilieèiai, virðijo leistinà buvimo laikà Ðengeno erdvëje – bendrijos teritorijoje buvo ilgiau kaip tris mënesius per pusæ metø.

Pasienieèiams automobiliu vykæ vyrai, kuriø amþius nuo 17 iki 54 metø, papasakojo, kad yra Rusijos dviratininkø rinktinë ir pripaþino padaræ paþeidimà.

VSAT pareigûnai visiems devyniems asmenims, paþeidusiems iðvykimo ið Lietuvos tvarkà, suraðë administraciniø teisës paþeidimø protokolus ir ápareigojo iðvykti ið Ðengeno erdvës.

Grupës vadovui, 54 metø vyrui, skirta administracinë 250 Lt bauda, kuria jis sumokëjo. Kitus grupës narius VSAT pareigûnai áspëjo administracine tvarka.

www.DELFI.lt