Ðilutës rajone mirtinai suþalotas dviratininkas
Parayta admin Spalio 17 2009 12:32:18
Ðilutës rajone mirtinai suþalotas dviratininkas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Ðilutës rajone mirtinai suþalotas dviratininkas.

Kaip praneða Policijos departamentas, antradienio rytà, 8.15 val., kelio Kvëdarna-Ðvëkðna-Saugos 35-ajame kilometre, Þagatpurviø kaimo ribose, rastas negyvas dviratininkas (g. 1963 m.). Ðalia þuvusiojo buvo sulankstytas dviratis.

Átariamasis - automobilio "VW Golf" vairuotojas G. G. (g. 1960 m.) uþdarytas á areðtinæ.

Ávyká tiria policija.
 

 
ELTA