2013-ais Paryþiuje – nauja dviraèiø sporto arena
Parayta admin Spalio 26 2009 09:05:58
Po 30 metø laukimo, 2013-aisiais Paryþiuje pagaliau bus atidaryta dviraèiø sporto arena.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Po 30 metø laukimo, 2013-aisiais Paryþiuje pagaliau bus atidaryta dviraèiø sporto arena.

Þinià apie nacionaliná dviratininkø centrà, bûsiant pastatytà vakarinëje Paryþiaus dalyje (Saint-Quentin-en-Yvelines), ðiandien praneðë Prancûzijos sporto sekretorë Rama Yade. „Tai bus iðskirtinis sporto kompleksas“,– sakë ji, akcentuodama valstybës paramà ir ávairiø organizacijø pastangas rengiant ðá projektà.

Arena, kurios projektas parengtas pagal Manèesterio arenos pavyzdá, atvers duris 2013 metø sausio mënesá ir talpins 3500 þiûrovø.

Arenos pastatymas kainuos 74 mln. Eurø. Prancûzijos dviraèiø federacija (FFC) yra numaèiusi èia árengti tikrà olimpiná centrà. Be treko, Saint-Quentin-en-Yvelines dviraèiø komplekse bus árengta ir pirmoji Europoje dengta arena dviraèiø kroso (BMX) lenktynëms.

Balsas.lt, lequipe.fr