Kauno meras Andrius Kupèinskas populiarina dviraèiø sportà
Parayta admin Spalio 26 2009 09:06:31

Miesto dienø geguþës mënesá programà siûloma praturtinti dviratininkø, riedutininkø ir kitø bevarikliø transporto priemoniø vairuotojø maratonu. Tokià idëjà iðkëlæs Kauno miesto meras Andrius Kupèinskas teigia, kad taip siekiama parodyti dëmesá bevariklio transporto entuziastams.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Miesto dienø geguþës mënesá programà siûloma praturtinti dviratininkø, riedutininkø ir kitø bevarikliø transporto priemoniø vairuotojø maratonu. Tokià idëjà iðkëlæs Kauno miesto meras Andrius Kupèinskas teigia, kad taip siekiama parodyti dëmesá bevariklio transporto entuziastams.

"Savivaldybë siûlo organizuoti dviraèiø maratonà Kauno mieste. Manau, prie ðios idëjos prisijungs nemaþai kaunieèiø dviratininkø entuziastø. Renginyje galëtø dalyvauti ne tik dviratininkai profesionalai, bet visi dviraèiø sportui neabejingi miestieèiai. Ðis renginys galëtø bûti organizuojamas Kauno miesto dienø metu geguþës mënesá. Jeigu jis sudomintø miesto gyventojus, ðis maratonas galëtø tapti tradiciniu", - sakë meras.

Kaip teigia miesto savivaldybës tarybos sekretoriato vyriausiasis specialistas Gediminas Salvanavièius, mero pasiûlymas iðsiøstas Lietuvos dviraèiø federacijai, Kauno velomanø klubui, "Jaunalietuviø sporto organizacijos" klubui.

ELTA