„Honda“ sukûrë dviraèio emuliatoriø
Parayta admin Spalio 26 2009 09:07:21
Dviraèio treniruoklis Honda Bicycle Simulator neskirtas nei sportui, nei mokymuisi vaþiuoti su dviraèiu. Nors, turbût galima pritaikyti abiem atvejais. Svarbiausias jo tikslas – mokinti saugaus eismo gatvëje vaþiuojant su dviraèiu ir dël to ðis treniruoklis pirmiausia skiriamas vaikams bei pagyvenusiems þmonëms.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Dviraèio treniruoklis Honda Bicycle Simulator neskirtas nei sportui, nei mokymuisi vaþiuoti su dviraèiu. Nors, turbût galima pritaikyti abiem atvejais. Svarbiausias jo tikslas – mokinti saugaus eismo gatvëje vaþiuojant su dviraèiu ir dël to ðis treniruoklis pirmiausia skiriamas vaikams bei pagyvenusiems þmonëms.

Sistema gali pateikti ávairius vaþiavimo kursus – marðrutus á mokyklà, keliones á parduotuvæ arba judëjimà intensyvaus eismo gatvëje. Kompiuterinës sistemos modeliuojamas scenarijus pateikiamas ne tik prieðais esanèiame dideliame ekrane, bet ir uþ nugaros átaisytame maþame monitoriuje – taip sukuriamas erdvinis gatvës vaizdas, pateikiant prieð ir uþ dviratininko esamà eismo situacijà.

emuliatorius

Pravaþiavus duotà marðrutà, savo þygá dviratininkas galës perþiûrëti ið ávairiø pozicijø – ið virðaus, kairës, deðinës ir net apaèios. Tuo paèiu ekrane matys ávertinimà uþ saugaus eismo taisykliø laikymàsi.

Honda pareiðkë, jog sieks masinio emuliatoriaus panaudojimo valstybinëse, teisësaugos, eismo mokymo ástaigose bei áprastinëse mokyklose. Árenginio kaina nëra labai maþa, taèiau „ákandama“ - 732 900 jenø (apie $8000). Planuojama Japonijoje parduoti iki 500 vienetø per metus.

 
technologijos