Dviratininkas mirë natûralia mirtimi
Parayta admin Spalio 26 2009 09:08:32
Atlikus Franko Vandenbroucke’o kûno skrodimà, buvo nustatyta, kad dviratininkas mirë natûralia mirtimi, o mirties prieþastis – abiejø pusiø plauèiø embolija.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Atlikus Franko Vandenbroucke’o kûno skrodimà, buvo nustatyta, kad dviratininkas mirë natûralia mirtimi, o mirties prieþastis – abiejø pusiø plauèiø embolija.

Praëjusá sekmadiená (2009.10.11,– Balsas.lt), belgø dviratininkas, Frankas Vandenbroucke’as, kartu su kitu dviratininku, bièiuliu Fabio Polazzi, atvyko pailsëti á kurortiná miestelá Saly, esantá 80 km á pietus nuo Dakaro (Senegalas), ir apsistojo vieðbutyje „Hôtel Royam“, bet jau kitos dienos popietæ buvo rastas negyvas vieðbuèio „La Maison Bleue“ kambaryje.

Mirties aplinkybës

Vieðbutis „La Maison Bleue“, á kurá Frankas Vandenbrouke’as atvyko apie 2 val. nakties, yra 3 km atstumu nuo „Hôtel Royam“. Fabio Polazzi liudijimu, jie iðsiskyrë su Franku apie vidurnaktá.

Vienas vieðbuèio „La Maison Bleue“ tarnautojas pasakojo: „Kai jis [F. Vandenbrouke’as,– Balsas.lt] atëjo, jis buvo girtas. Ir buvo su senegaliete moterimi. Jis èia pasiliko nakèiai, mes jam atneðëme alaus“.

Toliau, apklaustas vieðbuèio tarnautojas tvirtino, kad klientas [F. Vandenbrouke’as,– Balsas.lt] „atsisakë prisistatyti ir pateikti tapatybës dokumentus“.

Apie 4 val. ryto, vieðbuèio tarnautojo liudijimu, moteris, buvusi su belgu, atëjo papraðyti grindø ðluostës, nes jis vëmë“.

Pasak F. Polazzi, moteris, lydëjusi Vandenbroucke’à, policijai pareiðkë, kad jam [Vandenbroucke’ui,– Balsas.lt] pasidarë bloga ir ðis nualpo. „Iki pat 13 val. jis neiðëjo ið vieðbuèio kambario“,– pridûrë vieðbuèio tarnautojas.

Mirusiojo kûnas buvo rastas apie 15 val. 30 min., taèiau, F. Polazzi ásitikinimu, jo bièiulis Frankas buvo miræs daug anksèiau, nes jam nebuvo ámanoma prisiskambinti jau nuo ryto.

Átariamieji paleisti á laisvæ

Atlikus skrodimà, Franko Vandenbroucke’o mirties prieþastimi nustatyta – abiejø pusiø plauèiø embolija. Teismas patvirtino pirmojo gydytojo versijà, kurioje buvo buvo nurodyta, jog þmogus mirë natûralia mirtimi.

Po tokiø medicinos ekspertizës iðvadø, senegalietë moteris, buvusi viename kambaryje su Franku tà naktá, po kurios jis buvo rastas negyvas, nebus daugiau apklausiama. Ji jau buvo apklausta dël F. Vandenbroucke’o mobiliøjø telefonø vagystës bei slëpimo, o taip pat dël 300 Eurø pasisavinimo.

Policija buvo sulaikiusi ið viso 3 asmenis, átariamus dël dviratininko nuþudymo,– tai senegalietë moteris ir dar du vyriðkiai.

Belgijos spauda praneða, kad Senegalo teismas davë leidimà parveþti á tëvynæ sportininko palaikus. Apie laidotuviø datà kol kas dar nepraneðama, bet mirusiojo motina jau pareiðkë vieðai, kad þiniasklaidos atstovai jos sûnaus laidotuvëse yra nepageidaujami.

 
Balsas.lt, cyclismactu.net, lequipe.fr