Krupeckaitë þibëjo Lietuvos èempionate
Parayta admin Spalio 26 2009 09:09:33

Nei eksperimentai, nei iðvakarëse ðoktelëjusi temperatûra nesutrukdë Simonai Krupeckaitei dominuoti atvirajame Lietuvos dviraèiø treko èempionate Panevëþyje.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Nei eksperimentai, nei iðvakarëse ðoktelëjusi temperatûra nesutrukdë Simonai Krupeckaitei dominuoti atvirajame Lietuvos dviraèiø treko èempionate Panevëþyje.

Lietuvos treko rinktinës lyderë Panevëþyje laimëjo net keturis aukso medalius, skelbia dienraðtis „Lietuvos rytas“.

26 metø dviratininkë laimëjo sprinto, kairino ir 500 m atskiro starto lenktynes, o su Vilija Sereikaite triumfavo komandinio sprinto rungtyje.

Simona Krupeckaitë

Praëjusá savaitgalá Panevëþyje vykusiame èempionate S. Krupeckaitë dalyvavo su pakilusia temperatûra. Dviratininkei sveikata pablogo po Europos èempionato, ið kurio ji gráþo likus kelioms dienoms iki Lietuvos pirmenybiø.

Vienoje ið rungèiø S. Krupeckaitë eksperimentavo – jos partnerë buvo V. Sereikaitë, nors áprastai pajëgiausia Lietuvos treko dviratininkë kovoja kartu su Gintare Gaivenyte.

Jau ðiandien Lietuvos treko rinktinë iðvyks á Manèesterá. Ðiame Anglijos mieste penktadiená-sekmadiená vyks pasaulio taurës pirmasis etapas.

Lietuvos èempionati:

Moterys.
500 m atskiro starto lenktynës – S.Krupeckaitë,
sprintas – S.Krupeckaitë,
keirinas – S.Krupeckaitë,
komandinis sprintas – S.Krupeckaitë ir V.Sereikaitë,
3 km asmeninës persekiojimo lenktynës – V.Sereikaitë,
skreèas – A.Trebaitë,
grupinës lenktynës dël taðkø – A.Trebaitë,
komandinës lenktynës – V.Sereikaitë, A.Trebaitë ir V.Pikauskaitë.

Vyrai.
1000 m atskiro starto lenktynës – R.Neverdauskas,
keirinas – R.Aaltio (Suomija),
sprintas – G.Petrauskas,
skreèas – S.Kondrotas,
4 km asmeninës persekiojimo lenktynës – V.Manakovas (Rusija),
grupinës lenktynës dël taðkø – G.Bagdonas,
komandinës lenktynës – P.Steponavièius, A.Varnas, G.Bagdonas ir R.Neverdauskas,
komandinis sprintas – R.Neverdauskas, P.Steponavièius ir A.Varnas.

Alfa.lt