Lietuvos èempionatas Krupeckaitei – tarsi treniruotë
Parayta admin Spalio 26 2009 09:10:25

Pajëgiausia Lietuvos dviraèiø treko atstovë Simona Krupeckaitë ðávakar stos á kovà ðalies èempionate.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Pajëgiausia Lietuvos dviraèiø treko atstovë Simona Krupeckaitë ðávakar stos á kovà ðalies èempionate.

Simona Krupeckaitë

Taèiau rimtø varþovø lietuvë sulaukti neturëtø. Praëjusià savaitæ S. Krupeckaitë tapo Europos dviraèiø treko èempionato moterø sprinto daugiakovës varþybø nugalëtoja, laimëjusi visas keturias rungtis.

Panevëþyje vyksiantis atvirasis Lietuvos èempionatas S. Krupeckaitei bus tik pasirengimo etapas.

„Èempionatas man itin svarbus rengiantis pasaulio taurei, juolab kad jame iðkovoti taðkai átraukiami á bendrà pasaulio treko dviratininkø reitingo skaièiavimà, – pareiðkë S. Krupeckaitë. – Be jokios abejonës, visuomet malonu dalyvauti varþybose savo ðalyje bei prisidëti prie dviraèiø treko sporto populiarinimo“.

Kità savaitæ Anglijos mieste Manèesteryje vyks pirmasis pasaulio taurës varþybø etapas.

Panevëþyje S. Krupeckaitë varþysis keturiose rungtyse: sprinto, keirino, 500 m. atskiro starto ir komandinio sprinto.

Po sekmadiená pasibaigsianèio èempionato S. Krupeckaitë ilsësis trumpai, kadangi á Anglijà iðvyks treèiadiená.

Alfa.lt