Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse þuvo du dviratininkai
Parayta admin Lapkriio 04 2009 15:32:46
Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse ðeðtadiená po automobilio ratais þuvo du dviratininkai.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Druskininkø ir Lazdijø savivaldybëse ðeðtadiená po automobilio ratais þuvo du dviratininkai.

Pasak Alytaus apskrities policijos praneðimo, Druskininkø savivaldybëje nelaimë atsitiko ðeðtadiená tamsiuoju paros metu, apie 20.00 val. Leipalingio seniûnijos Ricieliø kaime, Ilgojoje gatvëje, automobilis „VW Passsat“, vairuojamas 50-meèio R. Z., susidûrë su prieðprieðiais atvaþiuojanèiu dviratininku G.K. Dviraèiu vaþiavæs 34-eriø vyras þuvo.

policija2

Vairuotojo kraujas paimtas alkoholio kiekiui iðtirti. Ávykio aplinkybës tiriamos.

Dviratininkà Lazdijø savivaldybëje partrenkæs vairuotojas buvo neblaivus. Nelaimë ávyko Kapèiamiesèio seniûnijos Meèiûnø kaimo teritorijoje apie 17.30 val. Kelio Veisiejai - Kapèiamiestis 4-ajame kilometre automobilis „Volvo-850“, vairuojamas 47-eriø metø marijampolieèio, partrenkë ir mirtinai suþalojo ta paèia kryptimi vaþiavusá dviratininkà J. M., gimusá 1931 metais. Vairuotojas ið eismo ávykio pasiðalino, vëliau buvo sulaikytas ir uþdarytas á areðtinæ.

„Volvo“ vairuotojui tyrimui buvo paimtas kraujas, nustatytas 1,08 prom. girtumas.

 
ELTA