Dël autoávykio 2008-09-02 Kaune
Parayta Jurgita Lapkriio 11 2009 12:44:49
Praðau atsiliepti þmones (liudininkus), kurie matë auto ávyká 2008-09-02 apie 17 val. 48 min. tarp Vytauto ir Griunvaldo sankryþos prie Akropolio Kaune. Automobilis ,,Toyota Avensis'' partrenkë ir sunkiai suþalojo 11 metø mergaitæ. Mergaitë Kauno klinikose buvo komoje, vaikø reanimacijos skyriuje, daugybë kûno suþalojimø. Mums labai reikalingi liudininkai, kurie matë ðá auto ávyká. Bûkite geri atsiliepkite, nebûkite mums mergaitës tëvams abejingi ir padëkite. Tel. 8-696-02267