Kaune bus surengtas dviraèiø maratonas
Parayta admin Lapkriio 28 2009 21:26:06

Kitais metais Kaune planuojama surengti dviraèiø maratonà, kuriame galës dalyvauti visi norintys miestieèiai. Ðià iniciatyvà pasiûlë Kauno miesto meras Andrius Kupèinskas.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Kitais metais Kaune planuojama surengti dviraèiø maratonà, kuriame galës dalyvauti visi norintys miestieèiai. Ðià iniciatyvà pasiûlë Kauno miesto meras Andrius Kupèinskas.

„Dviraèiø maratonas Kaune skatins miestieèius rinktis bevariklá transportà. Renginyje galës dalyvauti ne tik dviratininkai profesionalai, bet visi dviraèiø sportui neabejingi kaunieèiai. Tikiuosi ilgainiui renginys taps tradiciniu, garsinanèiu Kauno vardà visoje Europoje”, - sakë meras A. Kupèinskas.


Kauno velomanø klubo nariai paþymëjo, kad Europoje dviraèiø sportà pagal populiarumà lenkia tik futbolas. Lietuvoje taip pat sparèiai daugëja dviraèiø entuziastø.

Savivaldybës atstovais su Kauno velomanø klubo nariais sutarë, kad dviraèiø maratonas galëtø bûti surengtas geguþës mënesio viduryje.

Artimiausiu metu mero A. Kupèinsko ásakymu bûs sudaryta darbo grupë, á kurios sudëtá áeis savivaldybës, policijos, dviraèiø entuziastø atstovai. Ðiai grupei bus pavesta parengti renginio sàmatà, nustatyti maratono trasà mieste bei iðnagrinëti kitus organizacinius klausimus.

Kauno miesto savivaldybës informacija