Moko vaþiuoti dviraèiu
Parayta admin Lapkriio 28 2009 21:26:33
Britø policijos vadovybë sukûrë "doktrinà", kuri kelia vien ðypsenà, nors kainavo tûkstanèius mokesèiø mokëtojø pinigø.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos
Britø policijos vadovybë sukûrë "doktrinà", kuri kelia vien ðypsenà, nors kainavo tûkstanèius mokesèiø mokëtojø pinigø.

Ant britø policijos vadovø galvos pasipylë lavina kritikos dël 93 puslapiø instrukcijos, kurioje pareigûnams smulkmeniðkai aiðkinama, kaip vaþinëti dviraèiu.

Instrukcijoje, skambiai pavadintoje "Policininkø mokymo vaþinëti dviraèiais doktrina", mokoma taisyklingai stabdyti, iðlaikyti pusiausvyrà, nemëginti sulaikyti nusikaltëliø "kontaktuojant su dviraèiu", t. y., sëdint ant jo. Pateikiama diagrama, kaip "dislokuotis á sankryþà" - kitaip sakant, pasukti á kairæ arba deðinæ. Policininkams patariama dëvëti pastorintus ðortus, kad "bûtø patogu ant sëdynës", ir neuþmirðti nuolat atlikti "uþnugario patikrinimo" - t. y., þvalgytis per petá. Priedangoje dirbantys policininkai perspëjami, jog jiems gali tekti vaþiuoti ir be ðalmo, kad neiðsiskirtø ið kitø ir nebûtø demaskuoti, taèiau ðià rizikà jie turi deramai ávertinti.

"Veikalo" autorë - Vyresniøjø policijos pareigûnø asociacija teisinasi, kad instrukcija dar nebuvo baigta rengti, o jà jau pavieðino spauda. Laikraðtis "The Sun" atkreipë dëmesá, kad JAV Konstitucijos originalas tebuvo 4 puslapiø apimties, o pasaulio sukûrimo pasakojimas Biblijoje uþima maþiau nei puslapá. Tuo metu ðio vadovo leidyba kainavo tûkstanèius svarø. Tie pinigai - iðmesti á balà.

http://www.lzinios.lt/lt/2009-11-16/lietuva_ir_europa/moko_vaziuoti_dviraciu.html